Ξεκίνησε η περίοδος ανανέωσης των δελτίων μετακίνησης ΑμΕΑ

Ξεκίνησε η περίοδος ανανέωσης των δελτίων μετακίνησης ΑμΕΑ

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώθηκε ότι ξεκινά η έκδοση και η ανανέωση δελτίων μετακίνησης ατόμων που μένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ή είναι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ, έχουν το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50%  σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ και της δωρεάν μετακίνησης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από 02-02-2021 και έως 31-10-2021  να  παραλαμβάνουν τα δελτία τους, ή να ζητούν την σχετική έκδοση τους από το κοντινότερο  ΚΕΠ της περιοχής τους (κατά τις εργάσιμες ώρες των ΚΕΠ) ή και από το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας (πρώην Υγειονομικό) – Ηρώων Πολυτεχνείου 11 – Χανιά, κατά τις ώρες      9 το πρωί έως 12 το μεσημέρι και κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, τηρώντας πιστά τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα όπως προβλέπονται λόγω  της πανδημίας  COVID-19.

Χορηγείται Δελτίο Μετακίνησης στους παρακάτω δικαιούχους:

Άτομα με αναπηρίες:

–  Ελληνικής υπηκοότητας

– Υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. καθώς και Υπηκόους Κρατών- Mελών – Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ).

– Υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (ΦΕΚ 246/59τ.Ά).

– Πολίτες τρίτων χωρών που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος ή είναι μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της Ε.Ε, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 2 του Π.Δ 106/2007(ΦΕΚ135 Α΄), στο άρθρο  85 παρ.4 του Ν.4251/2014(ΦΕΚ 80 Α΄) και στο άρθρο 31 παρ. 1 του Ν.4540/2018(ΦΕΚ 91 Ά).

– Αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το καθεστώς των Προσφύγων (Ν.Δ 3989/1959,ΦΕΚ 201 A’), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (Α. Ν. 389/1968,ΦΕΚ 125 A), δικαιούχοι επικουρικής προστασίας και τελούντες σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Όλοι οι παραπάνω θα πρέπει να κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ή είναι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων ΑΜΕΑ που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ, με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 23.000 (είκοσι τριών χιλιάδων) ευρώ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 29.000 (είκοσι εννέα χιλιάδων) ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται με 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου που συνοικεί και εξαρτάται από αυτόν, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω.

Στα άτομα αυτά, που διαμένουν μόνιμα στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης στα Αστικά Λεωφορεία και μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές των Υπεραστικών Λεωφορείων του ΚΤΕΛ.

Σε περίπτωση που το δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει τα παραπάνω αναφερόμενα ποσά, παρέχεται  μόνο το Δικαίωμα Μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές των υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ.

Οι ολικά τυφλοί και οι συνοδοί τους εξαιρούνται και λαμβάνουν Δελτίο ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους. Οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας και οι έχοντες Βαριά Νοητική Υστέρηση  δικαιούνται δελτίο μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου (συμπληρώνεται από την Υπηρεσία ή τα ΚΕΠ)
  2. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67% και η διάρκεια ισχύος της) ή γνωμάτευση ΚΕΠΑ στην οποία δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου παθολογοανατομικό ποσοστό.

Σημειώνεται ότι όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (ΑμεΑ) (επίδομα) από τον ΟΠΕΚΑ, δικαιούνται δελτίο με την προσκόμιση βεβαίωσης χορήγησης επιδόματος. Άτομα που είναι ασφαλισμένα μπορούν να προσκομίσουν απόφαση Διοικητικού Διευθυντή του Ασφαλιστικού Φορέα ή ΕΦΚΑ ή Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να πιστοποιείται η παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον καθώς και η διάρκεια ισχύος της.

Οι τυφλοί και οι Σοβαρά ή Βαριά Νοητικά Υστερούντες που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΠΕΚΑ  προκειμένου να λάβουν δελτίο μετά συνοδού, πρέπει να προσκομίσουν γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή  έχουν οπτική αναπηρία-αναπηρία όρασης με ποσοστό 80%  και άνω ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 34 ή νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από ατύχημα.

  1. Φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της τελευταίας φορολογικής δήλωσης.
  2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης και τόπου διαμονής (διατίθεται από την Υπηρεσία και τα ΚΕΠ).
  3. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας (φωτοαντίγραφο)
  4. Δύο φωτογραφίες (για τη χορήγηση Νέου Δελτίου). Ειδικά οι δικαιούχοι Δελτίου Συνοδού πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες, από τις οποίες η μια θα επικολλάται στο δελτίο συνοδού.
  5. Προηγούμενο Δελτίο Μετακίνησης (σε περίπτωση ανανέωσης).

Η διαδικασία της έκδοσης και  ανανέωσης δελτίων μετακίνησης πραγματοποιείται στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης) Ηρώων Πολυτεχνείου 11, στα τηλέφωνα 2821344227-226 μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, τηρώντας πιστά τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα λόγω  της πανδημίας  COVID-19 και στα ΚΕΠ του Νομού Χανίων:

ΚΕΠ Δήμου Χανίων (Κυδωνίας 29 – Χανιά), τηλ.: 28213 41800-817

ΚΕΠ Δήμου Χανίων (Πλατεία Ελευθερίας – Χανιά), τηλ.: 28210 23302

ΚΕΠ Δήμου Χανίων (Κουνουπιδιανά) τηλ.: 28213 46201

ΚΕΠ Δήμου Χανίων (Μουρνιές) τηλ.: 28213 46040

ΚΕΠ Δήμου Χανίων (Σούδα) τηλ.: 28213 46011

ΚΕΠ Δήμου Χανίων (Βαμβακόπουλο) τηλ.: 28213 46020-2

ΚΕΠ Δήμου Πλατανιά (Γεράνι), τηλ: 28213 40040

ΚΕΠ Δήμου Κισσάμου (Καστέλι), τηλ.: 28223 40221

ΚΕΠ Δήμου Κισσάμου (Έλος), τηλ.: 28220 83250

ΚΕΠ Δήμου Καντάνου-Σελίνου (Παλαιόχωρα) τηλ.: 28233 40322

ΚΕΠ Δήμου Καντάνου-Σελίνου (Κάντανος) τηλ.: 28233 40210

ΚΕΠ Δήμου Αποκορώνου (Γεωργιούπολη) τηλ.: 28253 40720

ΚΕΠ Δήμου Αποκορώνου (Καλύβες) τηλ.: 28250 83157

ΚΕΠ Δήμου Αποκορώνου (Βρύσες)  τηλ.: 28253 40309

ΚΕΠ Δήμου Αποκορώνου (Φρες) τηλ.: 28253 40700

ΚΕΠ Δήμου Αποκορώνου (Ασή Γωνιά)  τηλ.: 28313 40320

ΚΕΠ Δήμου Αποκορώνου (Βάμος)  τηλ.: 28253 40204

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather