Ξεκινά η μελέτη για τοπικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Πλατανιά

Ξεκινά η μελέτη για τοπικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Πλατανιά

Υπογράφτηκε τις προηγούμενες ημέρες η σύμβαση για την εκπόνηση «Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) του Δήμου Πλατανιά» για το σύνολο της έκτασής του, προϋπολογισμού 1.180.000 ευρώ.  

Ο Δήμος Πλατανιά είναι από τους πρώτους Δήμους της χώρας που προχώρησαν στην υπογραφή της σύμβασης για την εκπόνηση μελέτης Τ.Π.Σ.

Όπως αναφέρει σχετικά ο Δήμος Πλατανιά, «αντικείμενο του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) του Δήμου είναι ο πολεοδομικός σχεδιασμός πρώτου επιπέδου στην έκταση όλων των Δημοτικών Ενοτήτων, δηλαδή στις Δημοτικές Ενότητες Βουκολιών, Κολυμπαρίου, Πλατανιά και Μουσούρων.

Κεντρικός πυρήνας της ανωτέρω διαδικασίας αποτελεί η κατάρτιση Μελέτης Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΜΠΣ) οι οποίες καθορίζουν, το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης, τα βασικά προγραμματικά μεγέθη, τα όρια των πολεοδομικών ενοτήτων και οικισμών, ρυθμίζουν την εκτός σχεδίου δόμηση με τον καθορισμό στο σύνολο του εξωοικιστικού χώρου ορθολογικών χρήσεων γης και όρων δόμησης συμβατών με τα τοπικά χαρακτηριστικά, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην αναζωογόνηση του υφιστάμενου οικιστικού χώρου, στο κτιριακό απόθεμα και στον υπαίθριο δημόσιο χώρο, τα όρια των πολεοδομικών ενοτήτων και οικισμών, τις χρήσεις γης, τους όρους και περιορισμούς δόμησης, τις σημαντικές πολεοδομικές παρεμβάσεις, τα μεταφορικά (για τη μηχανοκίνητη και τις ήπιες μορφές κινητικότητας), τεχνικά και περιβαλλοντικά δίκτυα και υποδομές, την ιεράρχηση του οδικού δικτύου, τον σχεδιασμό πρόληψης και αντιμετώπισης έκτακτων συνθηκών και κινδύνων, την προσωρινή οριοθέτηση υδατορεμάτων εντός των προς πολεοδόμηση περιοχών και την γεωλογική καταλληλότητα για δόμηση στην περιοχή του έργου, καθώς και άλλου είδους παρεμβάσεις. 

Επιπλέον, τα ΤΠΣ θα περιλαμβάνουν ειδικό κεφάλαιο σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής καθώς και σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα.

Επίσης περιλαμβάνει, ως υποστηρικτικές Μελέτες της ΜΠΣ, τη συνοδή Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) των προτεινόμενων ρυθμίσεων και κατευθύνσεων, την Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας στο σύνολο της έκτασης και για τις προς πολεοδόμηση περιοχές και τους οικισμούς που οριοθετούνται για πρώτη φορά (εφόσον η περιοχή δεν καλύπτεται από μελέτη της προηγούμενης περιόδου σχεδιασμού μέσω ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ), καθώς και τη Μελέτη Προσωρινής οριοθέτησης των υφιστάμενων υδατορεμάτων, εντός των νέων προς πολεοδόμηση περιοχών.

Το ΤΠΣ του Δήμου Πλατανιά (ΔΕ Βουκολιών, Κολυμβαρίου, Πλατανιά, Μουσούρων) εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις του Περιφερειακού Πλαισίου Κρήτης και των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και περιέχουν τις αναγκαίες ρυθμίσεις για την επίτευξη των σκοπών τους.

Τα παραδοτέα της Μελέτης θα είναι κείμενα, πίνακες, διαγράμματα και χάρτες σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Η διαδικασία εκπόνησης και έγκρισης του ΤΠΣ του Δήμου Πλατανιά (ΔΕ Βουκολιών, Κολυμπαρίου, Πλατανιά, Μουσούρων) εκτυλίσσεται σε δύο Φάσεις: στην Α’ Φάση – Εκπόνηση του ΤΠΣ και στη Β’ Φάση – Έγκριση του ΤΠΣ. Τα επιμέρους στάδια της φάσης Α’ και Β’ της εκπονούμενης μελέτης περιγράφονται αναλυτικά στο οικείο τεύχος τεχνικών δεδομένων, το οποίο συμπληρώνει την παρούσα σύμβαση.

Η χρηματοδότηση για τη παραπάνω σύμβαση  προέρχεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθόσον η μελέτη έχει ενταχθεί στο B’ τμήμα των προγραμμάτων εκπόνησης Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4759/2020. Τo έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGeneration EU, και θα καλυφθεί με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Η διάρκεια για την περαίωση του αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται συνολικά σε τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή της».

Ο δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης τόνισε ότι «το σύνολο των παραπάνω μελετών είναι εξαιρετικά σημαντικό για το  Τοπικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό του συνόλου της έκτασης του Δήμου μας. Για πρώτη φορά, οργανωμένα και μεθοδικά θα καθοριστούν χρήσεις γης, θα επιλυθούν σύνθετα πολεοδομικά θέματα,  θα γίνει αξιοποίηση γης με σεβασμό στο περιβάλλον αλλά και τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν, θα υπάρξει  οικιστική  οργάνωση και ανάπτυξη συνόλου χωρικών περιοχών σε όλο το εύρος του Δήμου. Είναι ίσως η πιο σημαντική “παρακαταθήκη” για τις επόμενες δεκαετίες στην ουσιαστική ανάπτυξη της περιοχής μας…».

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather