Ταμείο Μικροπιστώσεων

Η Περιφέρεια μελετά την σκοπιμότητα δημιουργίας Ταμείου Μικροπιστώσεων

Η  Περιφέρεια Κρήτης ανέθεσε μέσω σχετικής σύμβασης που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, την εκπόνηση exante μελέτης για τη σκοπιμότητα σύστασης ταμείου μικροπιστώσεων στο πλαίσιο του Νόμου 4701/2020. Η μελέτη θα προσδιορίσει τις επαγγελματικές ομάδες,το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά αυτών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες πρόσβασης σε άλλα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για μικροπιστώσεις (μέχρι 25.000 €) και δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κρήτης. Ακολούθως θα εξεταστούν τα σενάρια για συμπληρωματικούς τρόπους κάλυψης του χρηματοδοτικού κενού με βάση τις δυνατότητες του παραπάνω Νόμου