οικονομικά αποτελέσματα ΑΝΕΚ

Περιορίσθηκαν στα 12 εκατ. ευρώ οι καθαρές ζημιές της ΑΝΕΚ το α΄ εξάμηνο του 2021

Η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2021 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, το α’ εξάμηνο του 2021 συνεχίστηκε η εφαρμογή έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19. Η σταδιακή αποκατάσταση της οικονομικής δραστηριότητας οδήγησε σε βελτίωση του οικονομικού κλίματος και δημιούργησε προσδοκίες για οικονομική ανάκαμψη. Στον κλάδο της