Νέες άδειες για πλανόδιο εμπόριο στην Κρήτη

Προκήρυξη για 83 νέες άδειες και 9 θέσεις στο πλανόδιο εμπόριο

Προκήρυξη χορήγησης 83 νέων αδειών και 9 θέσεων και δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο στην Περιφέρεια Κρήτης του Ν. 4849/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4849/2021 όπως ισχύει, η Περιφέρεια Κρήτης προκηρύσσει τη χορήγηση: Α) 48 νέων αδειών παραγωγών πωλητών πλανοδίου εμπορίου με δικαίωμα δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κρήτης που δεν διατέθηκαν με την αριθμ. 332150/2022 προκήρυξη της Περιφέρειας Κρήτης. Β) 4 θέσεων με δικαίωμα δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια