Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι

Χρηματοδότηση σε ορεινούς δήμους για την κάλυψη αναγκών. Οι δήμοι των Χανίων και τα ποσά που λαμβάνουν

Με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατανεμήθηκαν 27.681.000,00 € σε «μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους». Οι πόροι αυτοί προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των Δήμων, συνεπώς δεν αφορά επιπλέον πρόσθετη οικονομική στήριξη προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τα κριτήρια κατανομής καθορίστηκαν βάσει γεωμορφολογικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών, συνδεόμενων με τη νησιωτικότητα, την ορεινότητα και τον πραγματικό πληθυσμό, όπως εμφανίζεται στην απογραφή του 2011. Ειδικότερα, Α] Δικαιούχοι της κατανομής είναι: 1) οι