φράγμα ποταμών Αμαρίου

Συνεργασία του Ινστιτούτου Ελιάς και του ΟΑΚ για το φράγμα Ποταμών

Στα πλαίσια της ωρίμανσης για ένταξη χρηματοδότησης του αδειοδοτημένου περιβαλλοντικά έργου «Αξιοποίηση ταμιευτήρα φράγματος Ποταμών Αμαρίου» έχει συνταχθεί οριστική υδραυλική μελέτη («Επέκταση κεντρικού αγωγού άρδευσης»). Σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα της πρόσκλησης (πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης-ΠΑ) 2014-2020 υπομέτρο 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»)  είναι αναγκαία η εκπόνηση ειδικών ερευνών για: τον επαναπροσδιορισμό του αρδευτικού ρόλου του φράγματος, της υποβοήθησης σύνταξης της απαραίτητης μελέτης δυνητικής εξοικονόμησης και της υποβοήθησης επικαιροποίησης της απαραίτητης γεωργοοικονομοτεχνικής μελέτης.