Περιφερειακή πολιτική

Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 2020 στις Περιφέρειες

Στο πλαίσιο διαμόρφωσης της Στρατηγικής για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανέθεσε στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 2020 – Regional policy for Greece post 2020».  Η εν λόγω Μελέτη θα αποτελέσει, μεταξύ άλλων και τη βάση για τη διαμόρφωση των διαρθρωτικών, αναπτυξιακών και περιφερειακών πολιτικών της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027. Στο πλαίσιο