Κέντρα Υποστήριξης Επιχειρήσεων

Μέχρι το τέλος του 2019 τα Κέντρα Υποστήριξης Επιχειρήσεων (Κ.Υ.ΕΠΙΧ.) των επιμελητηρίων όλης της χώρας θα μετατραπούν σε Υπηρεσίες Μίας Στάσης και Σημεία Μίας Επαφής για τις εταιρείες, κάθε νομικής μορφής, με γνώμονα την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και την μείωση του διοικητικού φόρτου, τόσο για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, αλλά και για τα επιμελητήρια και τις λοιπές εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες. Tο σχετικό έργο που εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, με επιλέξιμη