ιθαγένεια

Οι αλλαγές στην διαδικασία απόκτησης Ελληνικής ιθαγένειας

Με προκαθορισμένο τεστ (δοκιμασία) και όχι μέσω συνέντευξης, όπως ισχύει έως σήμερα, θα μπορούν να αποκτούν όσοι πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις την ελληνική ιθαγένεια μέσω πολιτογράφησης, σύμφωνα με δρομολογούμενες αλλαγές. Ωστόσο, ο αιτών είναι υποχρεωμένος να παραμείνει στην Ελλάδα για όλο το χρονικό διάστημα έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία πολιτογράφησης. Προβλέπονται, επίσης, ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για την απόκτηση της ιθαγένειας για όσους είναι άνω των 65 ετών, ενώ ταυτόχρονα αλλάζει η