εκπαίδευση αγροτών

Ποιό είναι το επίπεδο εκπαίδευσης των Ελλήνων αγροτών. Γιατί είναι χρήσιμα τα «γεωργικά σχολεία»;

Το 39,1% των απασχολουμένων στον πρωτογενή τομέα έχει απολυτήριο μόνο Δημοτικού (στην Ελλάδα έχουν μόνο απολυτήριο Δημοτικού σχολείου το 10,1%), το 20,6% έχει απολυτήριο Γυμνασίου (8,7% συνολικά), το 30,4% έχει απολυτήριο Λυκείου (34,2% συνολικά), το 4,2% έχει Μεταδευτεροβάθμια τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση (9,7% συνολικά), το 4,5% έχει τριτοβάθμια εκπαίδευση (31,3% συνολικά) και το 0,4% έχει μεταπτυχιακό τίτλο (5,9% συνολικά). Τα παραπάνω στοιχεία σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης των απασχολουμένων στον πρωτογενή