ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές

Βεβαίωση επανακατάρτισης για τους αφαλιστικούς διαμεσολαβητές μέχρι τέλος Μαρτίου

Το Επιμελητήριο Χανίων υπενθυμίζει ότι οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαμεσολαβητές μέλη του Επιμελητηρίου, θα πρέπει εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2021, 31 Μαρτίου καταληκτική προθεσμία, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο Επιμελητήριο τις βεβαιώσεις παρακολούθησης των σεμιναρίων επαναπιστοποίησης γνώσεων. Η υποβολή των βεβαιώσεων είναι κάθε χρόνο υποχρεωτική για τη διατήρηση της εγγραφής στα ειδικά μητρώα του Επιμελητηρίου σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α΄/18.12.2018)  και θα πρέπει να προηγείται της διαδικασίας

ΕΒΕΧ: Παράταση προθεσμιών για το μητρώο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών έως 30 Ιουνίου 2020

Διευκρινίσεις για τις παρατάσεις στις προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών προς διατήρηση εγγραφής στο ειδικό μητρώο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο “Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”, τις οποίες είχε αιτηθεί και το Επιμελητήριο Χανίων με επιστολή του προέδρου Αντώνη Ροκάκη, προς τον Υφυπουργό Οικονομικών και τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ειδικότερα, το άρθρο 9 της ΠΝΠ προβλέπει τα εξής:

Διαδικασία επαναπιστοποίησης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Υπενθύμιση προς τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές των Χανίων ότι βάσει νόμου που ψηφίστηκε το 2014 έχει καταστεί υποχρεωτική η επαναπιστοποίηση των γνώσεών τους, εξέδωσε ο σύλλογος τους και το ΕΒΕΧ. Ειδικότερα η εκπαίδευση αφορά σε 15 ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης τριών τομέων εκπαίδευσης ετησίως: 5 ώρες προϊοντική εκπαίδευση 5 ώρες νομοθεσία και 5 ώρες τεχνικές πωλήσεων Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, “από αρχές του 2020 τα Επιμελητήρια θα ζητούν βεβαιώσεις επαναπιστοποίησης για

Ανακοίνωση του ΕΒΕΧ για Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές

Το Επιμελητήριο Χανίων ενημερώνει τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές – μέλη του σχετικά με τις προθεσμίες συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Ν. 4583/2018. Αναλυτικά στην ανακοίνωση του το ΕΒΕΧ αναφέρει : «Προθεσμίες Συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Ν. 4583/2018 (ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις). Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του