Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά

Με 28 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας την 18η του μηνός Ιουλίου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00, το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Τροπ/ση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2023
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2023 (12)
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 3ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2023 (13)
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 4ο: Τήρηση των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου Πλατανιά σε μη συστημικές τράπεζες στο ύψος που αυτά είχαν διαμορφωθεί την 30η μηνός Ιουνίου 2018 κατά σχετική πρόνοια της παραγράφου 13 του άρθρου 69Α του Ν. 4270/2014
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 5ο: Άσκηση δικαιώματος αύξησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης με αρ. πρωτ.: 3309/10-03-2023 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2857/11-3-2022 (22SYMV010188865) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΣΑΡΩΣΗ) ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ” (ΑΔΑΜ: 23SYMV012272523 2023-03-10)
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 6ο: Έγκριση της με αριθμ. 198/2023 Απόφασης ΔΣ ΔΕΥΑΒΑ (ΑΔΑ: 6Γ9ΔΟΕΠ3-Ω4Ο) με τίτλο: «Έγκριση 7ης τροποποίησης προϋπολογισμού χρήσης 2023»
Εισηγητής: κ. Ευτύχης Μαυρογένης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΒΑ

Θέμα 7ο: Έγκριση της με αριθμ. 215/2023 Απόφασης ΔΣ ΔΕΥΑΒΑ (ΑΔΑ: 6ΟΚ7ΟΕΠ3-ΠΙΕ) με θέμα: «Αποδοχή χρηματοδότησης – 8η Τροποποίηση προϋπολογισμού χρήσης 2023»
Εισηγητής: κ. Ευτύχης Μαυρογένης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΒΑ

Θέμα 8ο: Έγκριση της αποφ.  Δ.Σ. 19/2023  (ΑΔΑ: Ρ44ΒΟΚ64-Υ0Β) Ν.Π.Δ.Δ με τίτλο «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Απολογισμού, Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων χρήσεως, προσαρτήματος Ισολογισμού) του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά οικονομικού έτους 2021»
Εισηγήτρια: κ. Χρυσάνθη Μαραγκουδάκη – Πλοκαμάκη, Πρόεδρος Δ.Σ. ΝΠΔΔ

Θέμα 9ο: Έγκριση της αποφ.  Δ.Σ. 22/2023 (ΑΔΑ: ΨΖΧ8ΟΚ64-Μ64) Ν.Π.Δ.Δ με τίτλο «Αναμόρφωση προϋπολογισμού
Εισηγήτρια: κ. Χρυσάνθη Μαραγκουδάκη – Πλοκαμάκη, Πρόεδρος Δ.Σ. ΝΠΔΔ

Θέμα 10ο: Έγκριση της αποφ.  Δ.Σ. 23/2023  (ΑΔΑ: ΨΗ22ΟΚ64-7Δ0) με τίτλο «Λήψη απόφασης για την έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ του Δήμου οικονομικού έτους 2023»
Εισηγήτρια: κ. Χρυσάνθη Μαραγκουδάκη – Πλοκαμάκη, Πρόεδρος Δ.Σ. ΝΠΔΔ

Θέμα 11ο: Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την εξειδικευμένη προμήθεια οχημάτων, μηχανημάτων έργου, φορτηγών, απορριμματοφόρων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 12ο: Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 13ο: Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 14ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 15ο: 1η Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΛΕΜΕ» προϋπολογισμού μελέτης: 282.458,05 € με Φ.Π.Α., με κωδικό ΟΠΣ 5086421
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 16ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας για το υποέργο: «Αποπεράτωση κατασκευής κτιρίου στην Τ.Κ. Πολεμαρχίου»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 17ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας για το υποέργο: (25) Αποκατάσταση επικίνδυνων σημείων στον άξονα Χλιαρό έως επαρχιακή οδό Λάκκοι – Ομαλός
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 18ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του υποέργου με τίτλο: (27) Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης συνδετήριας Δημοτικής οδού από οικισμό Μεσκλών έως επαρχιακή οδό 33 Χανιά – Ομαλός
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 19ο: Έγκριση παράτασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη στατικής επάρκειας σχολείων»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 20ο: Έγκριση παράτασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: Αποκατάσταση ζημιών τμήματος του Δημοτικού Οδικού Δικτύου του Δήμου Πλατανιά Π.Ε. Χανίων από φυσικές καταστροφές Φεβρουαρίου 2019
Υποέργο (23): Σύνταξη μελετών και τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των έργων αποκατάστασης της οδοποιίας στην Δ.Ε. Μουσούρων (Τ.Κ. Λάκκων, Μεσκλών, Φουρνέ)
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 21ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο: Αποκατάσταση καταστροφών στο Δημοτικό & Αγροτικό οδικό δίκτυο και στις κτιριακές Υποδομές, του Δήμου Πλατανιά Π.Ε. Χανίων, από τα πλημμυρικά φαινόμενα στις 20-22/10/20 & 09-11/11/2020:
Υποέργο 1: Αποκατάσταση καταστροφών στο Δημοτικό & Αγροτικό δίκτυο οδικό δίκτυο ΔΕ Πλατανιά & ΔΕ Μουσούρων»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 22ο: Έγκριση της με αριθμ. 7/2023 Απόφασης Ε.Π.Ζ. περί έγκρισης κοπής δύο ξερών πεύκων εντός οικισμού Ντερέ ΔΕ Πλατανιά Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 23ο: Έγκριση της με αριθμ. 9/2023 Απόφασης Ε.Π.Ζ. περί έγκρισης Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 24ο: Έγκριση Απόφασης Ε.Π.Ζ. περί έγκρισης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 25ο: Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά, οικονομικού έτους 2022
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Δαράκης, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά

Θέμα 26ο: Ονομασία τμήματος ΠΕΟ σε «Λεωφόρος Μίκης Θεοδωράκης»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 27ο: Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους εργαζόμενους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς εργασίας
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 28ο: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2023 (14)
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather