Στα 25 χλμ/ώρα η ανώτατη ταχύτητα σε e-ποδήλατα και πατίνια

Στα 25 χλμ/ώρα η ανώτατη ταχύτητα σε e-ποδήλατα και πατίνια

Τις αλλαγές που προκαλεί ο νέος νόμος που αφορά στην Μικροκινητικότητααναγράφει σε σχετική εγκύκλιο το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Όπως επισημαίνεται τα Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (ΕΠΗΟ) χωρίζονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με την ταχύτητα που κινούνται ενώ επίσης ορίστηκε ότι τα 25 χλμ./ώρα είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας. Επίσης τα ΕΠΗΟ απαγορεύεται να κυκλοφορούν σε οδούς που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των αυτοκίνητων οχημάτων υπερβαίνει τα 50 χλμ/ώρα.

Όσον αφορά στα μοτοποδήλατα με μέγιστη εκ κατασκευής ανώτατη ταχύτητα έως 25 χλμ. ανά ώρα, δεν απαιτείται η κατοχή άδειας οδήγησης αλλά απαγορεύεται η οδήγηση των συγκεκριμένων μοτοποδηλάτων από πρόσωπα που δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 15 ετών.

Η εγκύκλιος αναγράφει χαρακτηριστικά ότι: «Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 40 Α’/16-03-2021 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4784/2021 «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα-Μικροκινητικότητα-Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις.»

Στο Μέρος B΄ του ανωτέρω νόμου ρυθμίζεται το πλαίσιο που αφορά στα οχήματα μικροκινητικότητας και ειδικότερα:

-Στο Κεφάλαιο Α, με τα άρθρα 15 έως και 25, ορίζονται τα Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (Ε.Π.Η.Ο.) και θεσπίζονται, μέσω τροποποίησης των αντίστοιχων άρθρων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), οι κανόνες κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών και

-Στο Κεφάλαιο Β, με τα άρθρα 26 έως και 31, εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις για τη διάθεση και κυκλοφορία των οχημάτων μικροκινητικότητας.

Με τις διατάξεις τoυ Μέρους Γ’ (άρθρα 32-41) του ανωτέρω νόμου, ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2018/645 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 και τροποποιούνται τα Προεδρικά Διατάγματα 74/2008 (με τα άρθρα 32-38) και 51/2012 (με τα άρθρα 39-41).

Με τις διατάξεις τoυ Μέρους Δ’ και ειδικότερα με τα άρθρα 53-56 καθώς και το άρθρο 23 του Μέρους Α του ανωτέρω νόμου και στο πλαίσιο ρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών τροποποιούνται τα άρθρα 3 και 4 του π.δ. 51/2012 καθώς και το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Περαιτέρω, στο Μέρος Δ΄ 4784/2021 και συγκεκριμένα με το άρθρο 42 αυτού ρυθμίζονται, μέσω τροποποίησης της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ο.Κ., θέματα που αφορούν στην κυκλοφορία αυτοματοποιημένων οχημάτων.

Επί του συνόλου των τροποποιήσεων-ρυθμίσεων που επιφέρουν οι ανωτέρω διατάξεις του ν.4784/2021 κρίνεται ότι ειδικής αναφοράς, χρήζουν οι ακόλουθες:

Α. ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1.Στο άρθρο 15 τροποποιείται το άρθρο 2 του Κ.Ο.Κ. που αφορά στους ορισμούς και εισάγεται ως κατηγορία οχήματος, το όχημα μικροκινητικότητας που ορίζεται ως «Ελαφρύ Προσωπικό Ηλεκτρικό Όχημα» (Ε.Π.Η.Ο.). Τα Ε.Π.Η.Ο. διακρίνονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με την εκ κατασκευής τους ταχύτητα. Ε.Π.Η.Ο. που έχουν εκ κατασκευής ταχύτητα:

– έως 6 χλμ/ώρα που κυκλοφορούν ως πεζοί και

– μεταξύ 6 και 25 χλμ/ώρα που κυκλοφορούν ακολουθώντας τους κανόνες των ποδηλάτων.

Στο ίδιο άρθρο τροποποιείται και ο ορισμός του μοτοποδηλάτου ώστε να είναι σε αντιστοιχία με τον Κανονισμό 168/2013/ΕΕ.

2.Στα άρθρα 16 έως και 25 του ν.4784/2021 θεσπίζονται βασικοί κανόνες κυκλοφορίας των Ε.Π.Η.Ο. αλλά και των ποδηλάτων με αντίστοιχη τροποποίηση των ανάλογων άρθρων του Κ.Ο.Κ.. Οι πιο σημαντικοί από αυτούς τους κανόνες αφορούν:

-Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ορίζεται στα 25 χλμ/ώρα.

Τα Ε.Π.Η.Ο. απαγορεύεται να κυκλοφορούν σε οδούς που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των αυτοκίνητων οχημάτων υπερβαίνει τα 50 χλμ/ώρα.

-Οι οδηγοί των Ε.Π.Η.Ο. με εκ κατασκευής ταχύτητα έως 6 χλμ/ώρα πρέπει να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 12 ετών και των Ε.Π.Η.Ο. με εκ κατασκευής ταχύτητα μεταξύ 6 και 25 χλμ/ώρα την ηλικία των 15 ετών.

– Οι οδηγοί των ποδηλάτων που δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 12 ετών πρέπει όταν κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο να συνοδεύονται από άτομο που έχει συμπληρώσει την ηλικία των 16 ετών

-Οι οδηγοί των Ε.Π.Η.Ο. υποχρεούνται να φορούν εγκεκριμένου τύπου κράνος με εξαίρεση τα Ε.Π.Η.Ο. που χρησιμοποιούνται από άτομα με αναπηρία. Οι οδηγοί των ποδηλάτων συστήνεται να φορούν εγκεκριμένου τύπου κράνος.

-Οι οδηγοί των Ε.Π.Η.Ο. κατά τη νύκτα υποχρεούνται να φορούν αντανακλαστικό ρουχισμό ή εξοπλισμό. Αντίστοιχη υποχρέωση εισάγεται και για τους οδηγούς που χρησιμοποιούν ποδήλατο, μοτοποδήλατο, μοτοσικλέτα ή τρίτροχο όχημα για τη μεταφορά προϊόντων ή αντικειμένων.

-Οι οδηγοί των ποδηλάτων και των Ε.Π.Η.Ο. άνω των 12 ετών υποχρεούνται να φέρουν, όταν οδηγούν, οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου.

-Στους παραβάτες οδηγούς ποδηλάτων και ΕΠΗΟ επιβάλλονται οι όποιες κυρώσεις μόνο κατά το σκέλος του διοικητικού προστίμου. Σε παραβάσεις για τις οποίες δεν προβλέπεται άλλη κύρωση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 80 ευρώ.

-Για τα διοικητικά πρόστιμα που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Α’ ισχύει η παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 4530/2018 (Α’ 59) δηλαδή επιβάλλεται το μισό των αναφερόμενων προστίμων.

3.Στα άρθρα 26 έως και 28 του ν.4784/2021 θεσπίζονται ειδικές ρυθμίσεις για τα Ε.Π.Η.Ο. που αφορούν στις προϋποθέσεις κυκλοφορίας των Ε.Π.Η.Ο., την εποπτεία της αγοράς και τις υποχρεώσεις παρόχων και εκμισθωτών Ε.Π.Η.Ο.. Ρυθμίζεται μεταξύ άλλων ότι Ε.Π.Η.Ο. που διατέθηκαν ή εισήχθησαν στη Χώρα πριν τη δημοσίευση του ν.4784/2021, μπορούν να κυκλοφορούν υπό την προϋπόθεση ότι η μέγιστη ταχύτητα κίνησής τους περιορίζεται στα 25 χλμ./ώρα.

Πηγή: newsauto.gr

 

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather