ΡΑΕ: Με αυτές τις μεθόδους, οι ιδιώτες πάροχοι ρεύματος, παραπλανούν τους καταναλωτές

ΡΑΕ: Με αυτές τις μεθόδους, οι ιδιώτες πάροχοι ρεύματος, παραπλανούν τους καταναλωτές

Σε παραπλανητικά διαφημιστικά μηνύματα που σχετίζονται με τις εκπτώσεις, τις ρήτρες και την εξοικονόμηση ενέργειας εστιάζει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), ύστερα από παράπονα καταναλωτών.

H Αρχή επισημαίνει πως έχει εντοπίσει πέντε “παγίδες” στις ενέργειες εταιριών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Η Αρχή έχει γίνει αποδέκτης αναφορών και παραπόνων καταναλωτών, εκ των οποίων διαφαίνεται ότι η πλειονότητα των διαφημιστικών μηνυμάτων χαρακτηρίζεται από έντονη ασάφεια περιεχομένου για τον καταναλωτή. Ειδικότερα, η αποσπασματική παράθεση στοιχείων τιμολόγησης και οι αθέμιτες συγκρίσεις με αναντίστοιχα μεγέθη ή υπηρεσίες καταλήγει στην αδυναμία του καταναλωτή να προβεί στις αναγκαίες συγκρίσεις για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς. Ειδικότερα, η πλειονότητα των παραπόνων των Καταναλωτών στο διαφημιστικό υλικό, επικεντρώνεται κυρίως στα εξής σημεία:

i. Χρήση της έννοιας «έκπτωση» με αναφορά σε ποσοστό (επί τοις %), χωρίς να γίνεται επεξήγηση (π.χ. με αστερίσκο) της βάσης επί της οποίας εφαρμόζεται (π.χ. έκπτωση στη χρέωση ενέργειας, ή έκπτωση στο πάγιο) ή του διαστήματος που χορηγείται.

ii. Χρήση της έννοιας «εξοικονόμηση ενέργειας» χωρίς να δίνονται επαρκείς επεξηγήσεις και αναλυτικές οδηγίες που τρόπου που αυτό μπορεί να επιτευχθεί ή να αντικατοπτρίζεται με ακρίβεια το προκύπτον όφελος του καταναλωτή.

iii. Αναφορά σε όρους και μεγέθη μη συγκρίσιμα (π.χ. βασικό τιμολόγιο άλλου Προμηθευτή χωρίς εκπτώσεις, σε σχέση με προσφερόμενο τιμολόγιο το οποίο ενσωματώνει εκπτώσεις, οι οποίες ενίοτε προσφέρονται και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις).

iv. Μη αναφορά τυχόν πρόσθετων κυμαινόμενων χρεώσεων (όπως Ρητρών Προσαρμογής), οι οποίες περιορίζουν σημαντικά το αναμενόμενο από τον καταναλωτή όφελος από μια πιθανή αλλαγή Προμηθευτή και διαφοροποιούν αισθητά την τιμή αντίληψής του κατά το προσυμβατικό στάδιο σε σχέση με το αποτέλεσμα του τελικώς εκδιδόμενου λογαριασμού.

v. Προωθητικά μηνύματα με αναφορά σε ποσοστά οφέλους % «…στις χρεώσεις ενέργειας» μη λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι χρεώσεις ενέργειας περιλαμβάνουν πέρα από το ανταγωνιστικό σκέλος και τις Ρυθμιζόμενες χρεώσεις

Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Η ΡΑΕ καλεί τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου να ακολουθήσουν “ρητώς τις παρακάτω οδηγίες αναφορικά με τις διαφημίσεις ή προωθητικά μηνύματα των υπηρεσιών ή και προϊόντων τους”:

1. Εφόσον περιλαμβάνεται συγκριτική αναφορά σε ενεργειακό προϊόν άλλου Προμηθευτή, θα πρέπει το αναφερόμενο ποσοστό να αντικατοπτρίζει με ακρίβεια το προκύπτον όφελος του καταναλωτή, λαμβανομένων υπόψη του συνόλου των παραμέτρων εκάστου τιμολογίου και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Άλλως, αναφορά σε ποσοστά επί τοις % (εν είδει έκπτωσης/μείωσης επιβάρυνσης) μπορεί να γίνεται μόνο σε σύγκριση με προγενέστερο τιμολόγιο του ίδιου Προμηθευτή.

2. Οποιαδήποτε αναφορά σε «χρέωση ρεύματος» ή «χρέωση φυσικού αερίου» ή «χρέωση κατανάλωσης» ή άλλη σχετική δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο το ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων. Σε τέτοια αναφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι χρεώσεις που αφορούν την ηλεκτρική ενέργεια ή το φυσικό αέριο, ήτοι, ανταγωνιστικό σκέλος και ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

3. Θα πρέπει να γίνεται αναφορά οπωσδήποτε και στο τελικό όφελος για τον Καταναλωτή – πάντα υπό την ανωτέρω υπό 1 προϋπόθεση – στο οποίο θα πρέπει να ενσωματώνεται από κοινού, τόσο η τιμή του ανταγωνιστικού, όσο και η τιμή του ρυθμιζόμενου σκέλους.

4. Σημαντικές χρεώσεις που επιβάλλονται συστηματικά ή δύνανται υπό προϋποθέσεις να επιβληθούν, όπως ιδίως η «Ρήτρα Αναπροσαρμογής» των χρεώσεων ανταγωνιστικού σκέλους, θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται εμφανώς στο σύνολο των διαφημιστικών μηνυμάτων των παρόχων σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και λοιπά Έντυπα και Ηλεκτρονικά Μέσα, καθώς και σε οποιαδήποτε επικοινωνία με τον καταναλωτή στην οποία γίνεται προσφορά ή τροποποίηση/’αναβάθμιση’ κλπ τιμολογίου, κατά το προσυμβατικό ή άλλο στάδιο.

5. Κάθε αναφορά σε «δωρεάν» υπηρεσία ή μειωμένη χρέωση κατανάλωσης θα πρέπει να προσδιορίζεται ως προς το χρονικό διάστημα που ισχύει/αφορά. Εφόσον δε, η ελάφρυνση υποκαθίσταται από άλλη παρεμφερή επιβάρυνση (π.χ. αντικατάσταση της χρέωσης παγίου από τη χρέωση για συνδρομή), θα πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά στην νέα αυτή χρέωση.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather