Προχωρά ο διαγωνισμός για τη νέα γέφυρα στον ποταμό Κερίτη

Προχωρά ο διαγωνισμός για τη νέα γέφυρα στον ποταμό Κερίτη

Στην κατασκευή νέας γέφυρας στον ποταμό Κερίτη στον Αλικιανό Χανίων προχωρά το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το έργο ύψους 6,67 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ είναι σε διαγωνιστική διαδικασία με τη μέθοδο της διαπραγμάτευσης.

Το έργο που έχει εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και ολοκληρωμένες μελέτες. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν οι εταιρείες ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΤΕΕ, ΙΡΙΔΑΝΟΣ ΑΤΕ, ΝΕΑΡΧΟΣ ΑΤΕ.

Με το από 03/08/2022 Πρακτικό Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών και Ελέγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης “προσωρινού αναδόχου” σε Ενιαίο Στάδιο, της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση της σύμβασης έργου «Κατασκευή Νέας Γέφυρας επί του ποταμού Κερίτη, στον οικισμό Αλικιανός του Δήμου Πλατανιά της ΠΕ Χανίων», από το οποίο
προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας που καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής και προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη (παραδεκτή) προσφορά,μόνο βάσει τιμής με αξιολόγηση μελέτης, είναι η εταιρεία «ΙΡΙΔΑΝΟΣ ΑΤΕ», του οποίου η προσφερόμενη κατ’ αποκοπή δαπάνη εργασιών αντιστοιχεί σε έκπτωση 4,00 % και προκύπτει συνολική κατ’ αποκοπή δαπάνη έργου 5.173.070,97 € (χωρίς ΦΠΑ) επί του προϋπολογισμού.

Πλέον το έργο θα περάσει σε προσυμβατική περίοδο και στόχος είναι να πέσουν οι υπογραφές εντός του 2022. Για το έργο έχει ξεκινήσει ήδη πριν το καλοκαίρι η διαδικασία των απαλλοτριώσεων.

Το αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του έργου, είναι η κατασκευή νέας γέφυρας επί του ποταμού Κερίτη, περιλαμβανομένων και των συνοδών της οδικών έργων. Αναλυτικά:
1. Γέφυρα
2. Συγκοινωνιακά
3. Έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης ανάντη και κατάντη της γέφυρας.
4. Έργα ηλεκτροφωτισμού Όπως αναφέρεται στην σχετική απόφαση, η γέφυρα έχει συνολικό μήκος 85,10m (μεταξύ των αρμών συστολοδιαστολής), με 3 επί μέρους ανοίγματα (υποχρεωτικά για υδραυλικούς λόγους) 27,30m – 28,25m – 27,30m.

Το συνολικό πλάτος του καταστρώματος ανέρχεται σε 14,50m (9,50m οδόστρωμα και 2 πεζοδρόμια των 2,50m). Όσον αφορά στους όρους χρηματοδότησης, όπως αναφέρει η απόφαση «ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται.

Πηγή: ypodomes.com

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather