Μέχρι τέλος Μαΐου οι αιτήσεις για την παραχώρηση αιγιαλού στον δήμο Πλατανιά

Μέχρι τέλος Μαΐου οι αιτήσεις για την παραχώρηση αιγιαλού στον δήμο Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά καλεί όσους κατέχουν όμορες με τον αιγιαλό επιχειρήσεις, επιθυμούν να συνάψουν συμβάσεις παραχώρησης  έκτασης αιγιαλού -παραλίας για το έτος 2022 και εφόσον πληρούν τις προυποθέσεις και τους όρους που καθορίζει η κείμενη νομοθεσία, καλούνται να υποβάλλουν στο Δήμο Πλατανιά αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι την 31η Μαΐου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους (διατίθεται από την υπηρεσία) πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Αντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας/γνωστοποίησης για λοιπές επιχειρήσεις (π.χ. καφετέριες, εστιατόρια, αναψυκτήρια) που να είναι σε ισχύ και έναρξη δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (εκτύπωση μέσω ΑΑΔΕ), ενημερότητα τελευταίου τριανταήμερου

2) Δημοτική ενημερότητα από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου (ότι δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές από οποιαδήποτε αιτία στο Δήμο).

3) Αντίγραφο άδειας λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. για ξενοδοχεία, (σήμα Ε.Ο.Τ.) που να είναι σε ισχύ και έναρξη δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (εκτύπωση μέσω ΑΑΔΕ).

4) Υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του αιτούντα.

5) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη κατάληψης του προς μίσθωσης χώρου πριν την σύναψης της σύμβασης και ότι δεν υφίσταται παράνομα έργα μόνιμα ή προσωρινά αλλά και οποιαδήποτε άλλο δομικό έργο σύμφωνα με το κώδικα πολεοδομικής νομοθεσίας.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather