Óôéãìéüôõðá áðü ôçí áãïñáóôéêÞ êßíçóç óôçí êåíôñéêÞ áãïñÜ ôçò ÁèÞíáò ôçí ÂáñâÜêåéï,åí üøåé ôïõ ÐÜó÷á,Ì.Ôñßôç 19 Áðñéëßïõ 2011 (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

ÐÁÓ×Á 2011-ÂÁÑÂÁÊÅÉÏÓ ÁÃÏÑÁ (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Image Info

  • Dimensions:640 × 427
  • Date:19 Απριλίου, 2011
  • Camera:Canon EOS 5D Mark II
  • Aperture:f7
  • Focal Length:200 mm
  • ISO:800
  • Shutter Speed:1320 sec
  • Type:JPEG
  • Name:a38ef154-78a8-415d-9d12-ce41c5e41dee.jpeg
  • Mime Type:image/jpeg