Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τα τρία εναλλακτικά σενάρια για Attica Group – ΑΝΕΚ

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τα τρία εναλλακτικά σενάρια για Attica Group – ΑΝΕΚ

Μετρημένες στα δάχτυλα των δύο χεριών είναι οι υποθέσεις στην Ευρώπη που παίρνουν έγκριση συγκέντρωσης με το επιχείρημα της προβληματικής επιχείρησης παρά το γεγονός ότι μπορεί να δημιουργούνται ζητήματα ανταγωνισμού.

Η περίπτωση της συγχώνευσης Aegean-Olympic Air το 2013, υπόθεση που κρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, αφού πρώτα είχε απορριφθεί δύο χρόνια πριν, αποτελεί μια από τις περιπτώσεις που ο έλεγχος συγκέντρωσης έγινε υπό το πρίσμα της «προβληματικής επιχείρησης (failing firm defence).

Έλεγχος συγκέντρωσης υπό το πρίσμα του Failing Firm Defense

Η υιοθέτηση του Failing Firm Defense (FFD) μια σπάνια περίπτωση για τον έλεγχο των συγχωνεύσεων στην ΕΕ με τις περιπτώσεις να μη φτάνουν σε διψήφιο αριθμό, μπορεί να αποτελέσει το «κλειδί» για μια κομβικής σημασίας εξαγορά, αυτή της Attica Group με την πολύπαθη ΑΝΕΚ.

Στις αρχές Αυγούστου η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα εκδώσει την απόφασή της για την συγχώνευση της ΑΝΕΚ με την Attica Group.

Στο μεσοδιάστημα των- κάτι λιγότερο- από 90 ημερών που μεσολαβεί οι δύο εταιρείες θα πρέπει είτε να προχωρήσουν σε τροποποιήσεις στη συγκέντρωση είτε να προτείνουν την ανάληψη δεσμεύσεων ώστε από τη συγκέντρωση να μην προκαλούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επί μέρους αγορές, στις οποίες αυτή αφορά.

Το περιθώριο «τρέχει» από τις 4 Μαΐου, που ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Ιωάννης Λιανός, με απόφασή του εκκίνησε τη διαδικασία της πλήρους διερεύνησης της συγκέντρωσης των δύο εταιρειών.

Τα προβλήματα στη λειτουργία του ανταγωνισμού

Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσφέρουν δεσμεύσεις και να άρουν τις ανησυχίες και τις σοβαρές αμφιβολίες που έχει εκφράσει και εστιάζονται στο γεγονός ότι η νέα εταιρεία θα προκύψει μετά τη συγχώνευση θα αποκτήσει σημαντικά μερίδια αγοράς στις επηρεαζόμενες αγορές της μεταφοράς επιβατών, μεταφοράς οχημάτων και μεταφοράς φορτηγών, από τα οποία ενδεχομένως προκύπτουν:

-Επιπτώσεις μη συντονισμένης και συντονισμένης συμπεριφοράς σε δρομολόγια στα οποία δραστηριοποιούνται και οι δύο εταιρείες, ATTICA και ΑΝΕΚ.

-Πιθανές στρεβλώσεις στην αγορά παροχής υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς μέσω συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας (διαγωνισμοί).

-Ενδεχόμενες επιπτώσεις κάθετων ή διαγώνιων σχέσεων στις προαναφερόμενες αγορές.

Τα τρία πιθανά σενάρια

Η απόρριψη της συγκέντρωσης, αποτελεί μία απόφαση στην οποία μπορεί να καταλήξει η Επιτροπή Ανταγωνισμού κρίνοντας ότι η νέα οντότητα που θα δημιουργηθεί από τη συγχώνευση δημιουργεί στρεβλώσεις, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν.

Ακόμη και στην περίπτωση του ελέγχου με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕ που δίνουν τη δυνατότητα έγκρισης συγκέντρωσης αν πρόκειται για διάσωση μιας εκ των δύο εταιρειών, μπορεί να μην πείσουν τα επιχειρήματα.

Στο δεύτερο σενάριο οι δύο επιχειρήσεις μπορούν να προχωρήσουν σε τροποποιήσεις στη συγκέντρωση, καθώς και στην ανάληψη δεσμεύσεων ώστε να μην προκαλούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επί μέρους αγορές, στις οποίες αφορά, και τις οποίες θα πρέπει να κοινοποιήσουν άμεση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπου θα κληθούν σε ακρόαση. Στην κατεύθυνση είναι πιθανή η ανάληψη δεσμεύσεων όπως η υποχρέωση η νέα εταιρεία να αφήσει χώρο στους ανταγωνιστές είτε να μην αυξήσει τα εισιτήρια ή οποιαδήποτε δέσμευση χρειάζεται να προσφέρει για να άρει τις ανησυχίες της Επιτροπής.

Στο τρίτο σενάριο με την επίκληση του επιχειρήματος της προβληματικής εταιρείας, που συνεπάγεται στην πραγματικότητα, την έγκριση χωρίς όρους, η Attica Group και η ΑΝΕΚ θα πρέπει να πείσουν ότι ο μόνος τρόπος για να διασωθεί η δεύτερη είναι η συγχώνευση. Για να γίνει αποδεκτό το επιχείρημα της προβληματικής επιχείρησης, το οποίο θα πρέπει να επικαλεστεί η Attica Group θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής τρεις προϋποθέσεις:

• Πρώτον η φερομένη ως προβληματική επιχείρηση θα αναγκασθεί στο εγγύς μέλλον να αποχωρήσει από την αγορά λόγω των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζει, αν δεν εξαγορασθεί από άλλη επιχείρηση.

• Δεύτερον δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική δυνατότητα εξαγοράς, λιγότερο επιβλαβής για τον ανταγωνισμό, εκτός από την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση.

• Τρίτον, αν δεν πραγματοποιηθεί συγκέντρωση, η προβληματική επιχείρηση θα παύσει αναπόφευκτα να ασκεί τις δραστηριότητές της στην αγορά.

Οι δύο εταιρείες, στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υποβάλλουν σε σύντομο διάστημα όλες τις σχετικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να αποδείξουν ότι πληρούνται τα τρία ανωτέρω κριτήρια και ότι η στρέβλωση της διάρθρωσης του ανταγωνισμού που έπεται της συγκέντρωσης δεν οφείλεται στην τελευταία.

Σε αυτήν την περίπτωση το τεκμήριο αυτό θα πρέπει να το επικαλεστεί η γνωστοποιούσα να το αποδείξει και η Επιτροπή να δεχτεί τους ισχυρισμούς σύμφωνα με τα οικονομικά κριτήρια και με βάση την οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η ΑΝΕΚ και εφόσον ισχύει θα μπορούσε η συγκεκριμένη συγκέντρωση υπό αυτό το πρίσμα να εγκριθεί.

Πηγή: mononews.gr / Άννα Διανά

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather