Τα αποτελέσματα για τις παιδικές κατασκηνώσεις του ΟΑΕΔ το 2018

Τα αποτελέσματα για τις παιδικές κατασκηνώσεις του ΟΑΕΔ το 2018

Αναρτήθηκαν τα προσωρινά μητρώα δικαιούχων και παρόχων και οι προσωρινοί πίνακες αποκλειομένων στο πλαίσιο του προγράμματος διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2018 του ΟΑΕΔ.

Οι Δικαιούχοι και οι Πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών Μητρώων και Πινάκων του ΟΑΕΔ από σήμερα  και ώρα 10:00 μέχρι την 30.05.2018 και ώρα 23:59.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των δικαιούχων είτε σαρώνονται και συνυποβάλλονται με αυτήν ηλεκτρονικά είτε κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ μέχρι την 31.05.2018 και ώρα 14:00.

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των παρόχων σαρώνονται και συνυποβάλλονται με την αίτηση αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους κατά το προηγούμενο έτος από την έναρξη του προγράμματος:

 • πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ με εισφορές υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας ή
 • έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή
 • έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή
 • συγκέντρωσαν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας) ή
 • είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών
 • και παράλληλα κατά το προηγούμενο έτος έχουν πραγματικό οικογενειακό εισόδημα που δεν υπερβαίνει συγκεκριμένα ανώτατα όρια, τα οποία ορίζονται από τη Δημόσια Πρόσκληση.

Επιπλέον, για να είναι κάποιος δικαιούχος:

δεν πρέπει να έχει επιδοτηθεί για τη συμμετοχή των παιδιών του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα οποιουδήποτε άλλου φορέα για το ίδιο έτος. Οι δικαιούχοι δηλώνουν στην αίτησή τους αν συμμετέχουν στο πρόγραμμα με την ιδιότητα του εργαζόμενου ή του ανέργου.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι:

 • τα παιδιά των δικαιούχων ηλικίας 6 – 16 ετών.
 • Τα ωφελούμενα παιδιά δηλώνονται από τους δικαιούχους στην αίτησή τους.

Τρόπος επιλογής των δικαιούχων – Μητρώο Δικαιούχων Ανέργων και Μητρώο Δικαιούχων Εργαζομένων– Πίνακας Αποκλειομένων

Για την επιλογή των δικαιούχων στο πρόγραμμα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

 • υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους γονείς ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση. Οι ενδιαφερόμενοι, ανάλογα με τις προϋποθέσεις που πληρούν, συμμετέχουν στο πρόγραμμα με την ιδιότητα είτε του εργαζόμενου είτε του ανέργου, την οποία και δηλώνουν στην αίτησή τους,
 • ελέγχεται αν οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, αν είναι δηλαδή δικαιούχοι της παροχής, και ελέγχονται και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ωφελουμένων παιδιών που δήλωσαν στην αίτησή τους,
 • μοριοδοτούνται συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων τα οποία εξαρτώνται από την ιδιότητα με την οποία οι δικαιούχοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα (κριτήρια για τους εργαζόμενους: οικογενειακό εισόδημα, αριθμός ανηλίκων τέκνων – κριτήρια για τους ανέργους: οικογενειακό εισόδημα, αριθμός ανηλίκων τέκνων και χρόνος συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας)
 • καταρτίζονται δύο διαφορετικά Μητρώα Δικαιούχων, ένα για τους ανέργους και ένα για τους εργαζόμενους, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι δικαιούχοι ανάλογα με την ιδιότητα με την οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα και οι ωφελούμενοι αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής (Μητρώο Δικαιούχων Εργαζομένων και Μητρώο Δικαιούχων Ανέργων). Στα Μητρώα αποτυπώνεται η σειρά κατάταξης των δικαιούχων με βάση τον αριθμό μορίων που συγκέντρωσαν,
  από τους δικαιούχους των Μητρώων επιλέγονται αυτοί που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των ωφελουμένων παιδιών που προβλέπεται στη Δημόσια Πρόσκληση. Ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων παιδιών κατανέμεται σε ποσοστό 50% για τους δικαιούχους που συμμετέχουν με την ιδιότητα του εργαζομένου και 50% για τους δικαιούχους που συμμετέχουν με την ιδιότητα του ανέργου,
 • για τα παιδιά των επιλεγέντων δικαιούχων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής εκδίδεται ηλεκτρονική Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, ο αριθμός της οποίας αποτυπώνεται στα Μητρώα,
 • για τους ενδιαφερόμενους που υποβάλλουν αίτηση χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής καταρτίζεται ξεχωριστός πίνακας, ο Πίνακας Αποκλειομένων,
  ωφελούμενα παιδιά με αποδεδειγμένη αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω εντάσσονται στο πρόγραμμα ανεξαρτήτως του αριθμού μορίων των δικαιούχων γονέων τους, εφόσον οι προσφερόμενες θέσεις από τους παρόχους για παιδιά με αναπηρία επαρκούν για τη διαμονή όλων των ωφελούμενων παιδιών της κατηγορίας αυτής για τα οποία έχουν υποβληθεί αποδεκτές αιτήσεις.

Δείτε εδώ τα μητρώα για τις παιδικές κατασκηνώσεις του ΟΑΕΔ.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather

Αφήστε μια απάντηση