Τέλος τα βιβλιάρια: Τα τέσσερα βήµατα για τον ατοµικό φάκελο υγείας και τα προβλήματα στην εφαρμογή

Τέλος τα βιβλιάρια: Τα τέσσερα βήµατα για τον ατοµικό φάκελο υγείας και τα προβλήματα στην εφαρμογή

Προσωπικό Ατομ,κό Βιβλιάριο Υγείας θα πρέπει να διαθέτουν τους επόµενους µήνες όλοι οι πολίτες, καθώς µε βάση και τον νέο νόµο του υπουργείου Υγείας που δηµοσιεύτηκε σε ΦΕΚ είναι υποχρεωτικός για όλους. Μάλιστα τις επόµενες 15 ηµέρες αναµένεται να εκδοθεί και υπουργική απόφαση, η οποία θα εξειδικεύει τις λεπτοµέρειες της λειτουργίας του ατοµικού φακέλου υγείας αλλά και µεταξύ άλλων θα περιγράφει και ποιος θα έχει πλήρη πρόσβαση στα δεδοµένα που θα περιέχει.

Με τον Ατοµικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας αναµένεται να µπει και οριστικά τέλος στα απαρχαιωµένα βιβλιάρια υγείας. Τον Ατοµικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΑΗΦΥ) οι πολίτες που διαθέτουν ΑΜΚΑ, ασφαλισµένοι ή µη, θα πρέπει να τον αποκτήσουν µέσω του οικογενειακού τους γιατρού. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο νέο νόµο: «Το περιεχόµενο του ΑΗΦΥ τηρείται ισοβίως και είναι ενιαίο και υποχρεωτικό σε εθνικό επίπεδο». Από την άλλη, πάντως, τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας πρέπει να τον δηµιουργούν οι οικογενειακοί γιατροί µε την πρώτη επίσκεψη του ασθενούς.

Έλλειψη γιατρών
Ωστόσο η δυσκολία ανεύρεσης ελεύθερου οικογενειακού γιατρού για ραντεβού έχει προκαλέσει προβλήµατα στους ασφαλισµένους, οι οποίοι και δεν βρίσκουν να εξεταστούν δωρεάν και δεν µπορούν να αποκτήσουν τον φάκελο ο οποίος θα περιλαµβάνει όλα τα ιατρικά τους δεδοµένα. Εξάλλου οι διαθέσιµοι οικογενειακοί γιατροί τόσο µέσω του ΕΟΠΥΥ όσο και στις δηµόσιες Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) δεν ξεπερνούν τους 1.200 για πάνω από 10 εκατ. ασφαλισµένους. Έτσι µε τον νέο νόµο του υπουργείου Υγείας, µε τον οποίο θεσµοθετήθηκε ο Ατοµικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, προβλέπεται ότι τον φάκελο µπορούν να τον δηµιουργήσουν ακόµη και ιδιώτες παθολόγοι, γενικοί ιατροί ή παιδίατροι, οι οποίοι δεν έχουν σύµβαση µε τον ΕΟΠΥΥ.

Όµως ο ασφαλισµένος θα πρέπει να τους επισκεφθεί καταβάλλοντας από την τσέπη του το κόστος της επίσκεψης. Η πρόβλεψη αυτή έγινε δεδοµένης της δυσκολίας ανεύρεσης οικογενειακού γιατρού, αφού ο κλάδος αρνείται να συνάψει συµβάσεις µε τον ΕΟΠΥΥ λόγω των χαµηλών αµοιβών. Στον νέο νόµο σηµειώνεται: «Ο ΑΗΦΥ ενεργοποιείται από τον οικογενειακό ιατρό , στον οποίο ο λήπτης υπηρεσιών υγείας είναι εγγεγραµµένος, διαφορετικά από οποιονδήποτε άλλο ιατρό, ειδικότητας γενικής ιατρικής, παθολογίας ή παιδιατρικής, πιστοποιηµένο και εξουσιοδοτηµένο από το σύστηµα αρχειοθέτησης του ΑΗΦΥ».

Την ίδια ώρα, όλοι οι γιατροί, και συγκεκριµένα όσοι έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, θα είναι υποχρεωµένοι να συµπληρώνουν όλα τα στοιχεία του ασθενούς στον φάκελό του. Η υποχρέωση για το ιατρικό προσωπικό της χώρας θα υπάρχει µετά την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης. «Οι ιατροί , οι οδοντίατροι και οι άλλοι επαγγελµατίες υγείας, οι οποίοι είναι πιστοποιηµένοι και εξουσιοδοτηµένοι χρήστες του Συστήµατος της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ), υποχρεούνται να καταχωρίζουν στον ΑΗΦΥ όλες τις πληροφορίες που προκύπτουν από εξέταση ή επίσκεψη και εί ναι αναγκαίες για την παρακολού θηση της κατά στάσης, τη διάγνωση, τη θεραπεία, τη νοσηλεία και την αποκατάσταση της σωµατικής ή ψυχικής υγεί ας του ατό µου» διευκρινίζεται στον νέο νόµο για το ιατρικό προσωπικό. Να σηµειωθεί ότι µέχρι σήµερα έχουν ήδη δηµιουργηθεί 200.000 ατοµικοί ηλεκτρονικοί φάκελοι υγείας, ενώ τους επόµενους µήνες θα ξεκινήσει η διαδικασία ενσωµάτωσης διαγνωστικών και εργαστηριακών εξετάσεων, ενώ η Η∆ΙΚΑ, η εταιρεία του ∆ηµοσίου που διαχειρίζεται τον Ατοµικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, προετοιµάζει και την ψηφιοποίηση των διαγνωστικών εξετάσεων.

Ρυθμίσεις για φάρμακα – εξετάσεις
Κατά τα άλλα µια νέα ρύθµιση που θα διευκολύνει τους ανασφάλιστους συµπεριλήφθηκε στον νέο νόµο του υπουργείου Υγείας. Πλέον θα µπορούν να αποκτούν τον δικό τους ατοµικό φάκελο υγείας και από ιδιώτες γιατρούς, αφού σύµφωνα µε το άρθρο 104 θα µπορούν και να «γράφουν» τα φάρµακά τους σε ιδιώτες γιατρούς, όπως και τα παραπεµπτικά για τις διαγνωστικές τους εξετάσεις. Μέχρι σήµερα η δυνατότητα αυτή υπήρχε µόνο σε δηµόσιες µονάδες υγείας. Συνεπώς και ο ιδιώτης οικογενειακός γιατρός θα µπορεί να τους δηµιουργεί και τον ηλεκτρονικό τους φάκελο υγείας. Βέβαια τις εξετάσεις ή άλλες θεραπείες υποχρεωτικά οι ανασφάλιστοι πρέπει να τις εκτελούν σε δηµόσιες µονάδες υγείας.

Όπως περιγράφεται στο άρθρο 104: «Οι πιστοποιηµένοι στο Σύστηµα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) ιατροί έχουν το δικαίωµα να συνταγογραφού ν φά ρµακα, θεραπευτικέ ς πρά ξεις και διαγνωστικές εξετάσεις στους ανασφάλιστους και στις ευά λωτες κοινωνικέ ς οµά δες. Οι ως ά νω θεραπευτικέ ς πρά ξεις και διαγνωστικέ ς εξετά σεις πραγµατοποιού νται σε δηµό σιες δοµές υγεί ας».

Να σηµειωθεί ότι οι πολίτες που θα δηµιουργήσουν στον οικογενειακό γιατρό τον ατοµικό τους φάκελο θα παραλαµβάνουν και κωδικούς πρόσβασης ώστε να µπορούν να ενηµερώνονται για το περιεχόµενο, ενώ όποιος γιατρός µπει στον προσωπικό τους φάκελο χωρίς να παρευρίσκονται ή χωρίς τη συγκατάθεσή τους, θα λαµβάνουν µήνυµα στο κινητό ή e-mail.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather