Σχέδιο διαχείρισης για τα υδραυλικά έργα της Κρήτης από τον ΟΑΚ

Σχέδιο διαχείρισης για τα υδραυλικά έργα της Κρήτης από τον ΟΑΚ

Εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού τα τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση του έργου: «Σχέδιο Διαχείρισης (Master Plan) των υδραυλικών έργων νήσου Κρήτης» με συνολικό προϋπολογισμό 800.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ενώ τα κονδύλια προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017  (Κωδικός Έργου/MIS ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ: 2016ΣΜ07600002 / 00 10 – Διαχειριστικό σχέδιο (master plan) Καταπολέμηση της λειψυδρίας στη νησιωτική Ελλάδα).

Το έργο χωρίζεται σε δυο τμήματα:

TMHMΑ Υ1: «Τεχνικός σύμβουλος για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Υδραυλικών Έργων του Ο.Α.Κ. Α.Ε. στην εκπόνηση Γενικού Διαχειριστικού Σχεδίου (Master Plan) Ύδρευσης – Άρδευσης νήσου Κρήτης». Το αντικείμενο περιλαμβάνει δύο στάδια: την απογραφή της υπάρχουσας υποδομής σε υδραυλικά έργα και την ειδική διαχειριστική μελέτη για τη νήσο Κρήτη.

Πιο συγκεκριμένα:

• Το πρώτο στάδιο αφορά στην σύνταξη Έκθεσης Αποτίμησης Έργων, με σκοπό την καταγραφή της σημερινής υποδομής εκμετάλλευσης υδατικών πόρων, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η κατάρτιση διαχειριστικών προτεραιοτήτων και η σχετική προώθηση των απαιτούμενων μελετών και έργων.  Ο στόχος των έργων αυτών θα είναι η βέλτιστη διαχείριση υδατικών πόρων του νησιού, που θα επιτυγχάνει την καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών του νησιού, τηρώντας τους απαραίτητους όρους βιώσιμης χρήσης, περιβαλλοντικά αποδεκτής και ταυτόχρονης προστασίας του νερού ως πολύτιμου αγαθού,

• Στο δεύτερο στάδιο προβλέπεται η σύνταξη της ειδικής διαχειριστικής μελέτης. Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να εξετάσει το υδατικό ισοζύγιο της νήσου Κρήτης, να καθορίσει τις δυνατότητες προσφοράς ύδατος οποιουδήποτε είδους (υπόγειο, επιφανειακό, άλλο) και για όλες τις χρήσεις (ύδρευση, άρδευση, λοιπές). Να καθορίσει τις ανάγκες ύδατος σήμερα και στον ορίζοντα σχεδιασμού των τεχνικών έργων. Κατόπιν, να σχηματοποιήσει σε μορφή διαχειριστικού ομοιώματος την παρούσα κατάσταση και να εκτιμήσει τα ελλείμματά της.

TMHMΑ Υ2: «Τεχνικός σύμβουλος για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Υδραυλικών Έργων του Ο.Α.Κ. Α.Ε. στην εκπόνηση Γενικού Διαχειριστικού Σχεδίου (Master Plan) Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας νήσου Κρήτης».

• Το σχέδιο  έχει στόχο να εντοπίσει και να ιεραρχήσει τα απαιτούμενα Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας σε επίπεδο Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης. Σχετίζεται άμεσα με την υλοποίηση των μέτρων περί (α) Σύνταξης Στρατηγικών Σχεδίων (Master Plan) Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας και (β) Δημιουργίας Εθνικής Βάσης Τεχνικών Δεδομένων Αντιπλημμυρικών Έργων, τα οποία ανήκουν στις κατηγορίες μέτρων προστασίας και πρόληψης αντίστοιχα.

• Προβλέπεται  (μεταξύ άλλων) καταγραφή και αξιολόγηση:  της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα αντιπλημμυρικής προστασίας και αποχέτευσης ομβρίων, συμπεριλαμβανομένων των έργων ορεινής υδρονομίας και των υπό σύνταξη σχετικών μελετών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, αλλά και συλλογή πληροφοριών για πλημμυρικά φαινόμενα

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΑΚ Α.Ε. Φώτη Καζάση: «… Η προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευτεί στις αρχές Σεπτεμβρίου και η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου θα είναι 12 μήνες. Όταν ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο, θα ακολουθήσει εκτεταμένη διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένου και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να προκύψουν τα τελικά παραδοτέα. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν την πρώτη οργανωμένη προσέγγιση στην υλοποίηση της στρατηγικής της ενιαίας διαχείρισης. Πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο για την μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη θωράκιση της Κρήτης σε ό,τι αφορά τα αναγκαία έργα, πρώτον για την κάλυψη της ζήτησης με ποσοτικά αξιόπιστη, ποιοτικά και περιβαλλοντικά ασφαλή και οικονομικά βιώσιμη αξιοποίηση των διαθέσιμων υδατικών πόρων, και δεύτερον για τον τομέα της αντιπλημμυρικής προστασίας».

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather

Αφήστε μια απάντηση