Στις 27 Ιουνίου η ετήσια τακτική Γ.Σ. της ΑΝΕΚ στα Χανιά

Στις 27 Ιουνίου η ετήσια τακτική Γ.Σ. της ΑΝΕΚ στα Χανιά

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του την 25/5/2018, καλεί τους κ.κ. μετόχους – κατόχους κοινών και προνομιούχων μετοχών εκδόσεως 1990 και 1996 της εταιρείας με την
επωνυμία Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) που έχει την έδρα της στα Χανιά, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρείας, Χανιά, Λ. Καραμανλή 148, την 27η Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2017 έως 31ης Δεκεμβρίου 2017 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2017 έως 31ης
Δεκεμβρίου 2017 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 1ης
Ιανουαρίου 2017 έως 31ης Δεκεμβρίου 2017.

3. Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του έτους 2017 και προέγκριση για την περίοδο 01-01-2018 έως 31-12-2018.

5. Έγκριση αμοιβής του Προέδρου, του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2017 και προέγκριση αμοιβών τους για την περίοδο 01-01-2018 έως 31-12-2018.

6. Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/20, συμβάσεων και αμοιβών προσώπων που εμπίπτουν στο άρθρο αυτό με την Εταιρεία ή με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από αυτήν.

7. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων
εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

8. Ανακοίνωση της εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων Συμβούλων, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920.

9. Ορισμός ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα.

10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 9η Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. στα ιδιόκτητα
γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφ. Κ. Καραμανλή 148 Χανιά με τα ίδια θέματα της ημερησίας διάταξης.

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται στις 6 Ιουνίου 2018 – ημερομηνία της πρόσκλησης σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 27 Iουνίου 2018 – ανά
κατηγορία μετοχών,έχει ως εξής:

ΚΟΙΝΕΣ 185.373.016
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΕΚΔ. 90 & 96 3.281.876

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 188.654.892

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather

Αφήστε μια απάντηση