Πως τα νέα Δημοτικά Συμβούλια θα εκλέξουν εκπροσώπους στις ΠΕΔ

Πως τα νέα Δημοτικά Συμβούλια θα εκλέξουν εκπροσώπους στις ΠΕΔ

Την εκλογική διαδικασία που πρέπει να εφαρμοστεί σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο της Χώρας, προκειμένου να εκλέξει τους εκπροσώπους του στη Γενική Συνέλευση της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ), θα τροποποιήσει άμεσα η Κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τη διαδικασία του νέου π.δ., η εκλογή των εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την 25η Σεπτεμβρίου 2019.

Σήμερα, στην παρ.1 του αρ.9 του π.δ. 75/2011, προβλέπεται ότι:«κατά τον πρώτο χρόνο της δημοτικής περιόδου, τα Δημοτικά Συμβούλια κάθε Δήμου, μετά την εκλογή του Προεδρείου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εκλέγουν στην ίδια συνεδρίαση, τους εκπροσώπους τους στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ».

(Η εν λόγω διάταξη τροποποιείται με το αρ.10 του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε το βράδυ της 28ης Αυγούστου και ψηφίζεται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ως εξής: «κατά τον πρώτο χρόνο της δημοτικής περιόδου, τα Δημοτικά Συμβούλια κάθε Δήμου, εκλέγουν τους εκπροσώπους τους στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ με μυστική ψηφοφορία»).

Περνώντας στην εκλογική διαδικασία, βάσει του νέου π.δ., δικαίωμα καταρτίσεως Συνδυασμών θα έχουν όλοι οι Συνδυασμοί οι οποίοι έλαβαν μέρος στις Δημοτικές Εκλογές και κατέλαβαν στο Δημοτικό Συμβούλιο τουλάχιστον μία (1) έδρα.

Δύο οι περισσότεροι Συνδυασμοί από αυτούς που εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο, μπορεί να καταρτίσουν κοινό Συνδυασμό.

Δεν είναι επιτρεπτή η κατάθεση υποψηφιότητας εκτός Συνδυασμών.

Κάθε Συνδυασμός μπορεί  να περιλαμβάνει υποψηφίους σε αριθμό ίσο με τον συνολικό αριθμό των εκπροσώπων του Δήμου στην ΠΕΔ κατά το αρ.4 του π.δ. 75/2011, αυξημένο κατά έναν υποψήφιο.

Ο Συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση την οποία υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν. Στο επάνω μέρος της δήλωσης αναγράφεται ο Συνδυασμός ή οι Συνδυασμοί, που εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο οποίος καταρτίζει το Συνδυασμό για τους εκπροσώπους. Από κάτω αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονόματα των υποψηφίων εκπροσώπων του Δήμου για τη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Η δήλωση του Συνδυασμού κατατίθεται, μέχρι δύο ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή, στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με βάση τις ως άνω δηλώσεις των Συνδυασμών καταρτίζονται τα ψηφοδέλτια κάθε Συνδυασμού, τα οποία περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία και τους υποψηφίους με αλφαβητική σειρά.

Σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο δίδονται όλα τα ψηφοδέλτια που έχουν καταρτισθεί.

Ο Σύμβουλος εκφράζει την προτίμησή του με σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου. Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του, μέχρι τόσους εκπροσώπους όσους εκλέγει ο Δήμος στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.

Για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε Συνδυασμό, διαιρείται ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων του Συνδυασμού με το συνολικό αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων και το πηλίκο πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Κάθε Συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της αριθμητικής πράξης.

Εάν οι έδρες που λαμβάνουν οι Συνδυασμοί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία στους Συνδυασμούς ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν ξεκινώντας από αυτόν που έχει το μεγαλύτερο. Στην κατανομή των εδρών βάσει αχρησιμοποίητου υπολοίπων μετέχουν και οι Συνδυασμοί που δεν έλαβαν έδρα βάσει του εκλογικού μέτρου, κατά το προηγούμενο εδάφιο.Στην περίπτωση που το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο πλειόνων Συνδυασμών είναι ίσο, τότε διενεργείται μεταξύ αυτών δημόσια κλήρωση από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τις έδρες των Συνδυασμών καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι κάθε Συνδυασμού που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης κατά σειρά. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται δημόσια κλήρωση από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι εκπρόσωποι στην Π.Ε.Δ. κατατάσσονται με τη σειρά εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει και αν δεν υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά.

Οι υπόλοιποι κάθε Συνδυασμού, κατά τη σειρά της εκλογής είναι αναπληρωματικοί εκπρόσωποι στην Π.Ε.Δ. και καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών εκπροσώπων του Συνδυασμού στην περίπτωση που αυτές μείνουν κενές για οποιοδήποτε λόγο. Η αναπλήρωση διαρκεί μέχρι το τέλος της δημοτικής περιόδου.

Σε Δήμους που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν εκλεγούν εκπρόσωποι για τη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ., οι αντίστοιχες θέσεις παραμένουν κενές και δεν συμπληρώνονται.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather