Πρόσληψη 12 ατόμων για ανάγκες σίτισης – εστίασης στο Νοσοκομείο Χανίων

Πρόσληψη 12 ατόμων για ανάγκες σίτισης – εστίασης στο Νοσοκομείο Χανίων

Το Νοσοκομείο Χανίων ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες σίτισης – εστίασης του Ιδρύματος.

Αναλυτικά οι θέσεις:

1. Για τον Ψυχιατρικό Τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων:

– Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων (8ωρη απασχόληση), κωδικός θέσης 101

– Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Εστίασης – Βοηθών Μαγείρου (8ωρη απασχόληση), κωδικός θέσης 102

– Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Εστίασης – Πλυντών Σκευών Μαγειρείου (8ωρη απασχόληση), κωδικός θέσης 103

2. Για το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων:

– Τρία (3) άτομα ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Εστίασης Τραπεζοκόμων (8ωρη απασχόληση), κωδικός θέσης 104

– Πέντε (5) άτομα ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Εστίασης – Τραπεζοκόμων (4ωρη απασχόληση), κωδικός
θέσης 105

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων θα είναι από την υπογραφή τους μέχρι την 31/12/2019.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Τα απαιτούμενα προσόντα για την πρόσληψη στις παραπάνω ειδικότητες είναι:

1. Ηλικία από 18 – 65 ετών.

2. Για την ειδικότητα ΔΕ Μαγείρων: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής
Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης -Αρχιμάγειρας (chef) ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του τμήματος του β.δ 151/1971 (ΦΕΚ 52Α’)Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ’ Γυμνασίου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΒΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών.

3. Για τις ειδικότητες ΥΕ Προσωπικού Εστίασης με κωδικό θέσης 102, 103, 104 και 105:

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης, (δηλαδή απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (4 μήνες)

2. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

3. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ [Δεν βαθμολογείται όταν απαιτείται τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)]

4. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΟΜΟΕΙΔΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ [συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 240 μήνες]
4. α. Κτηθείσα σε χώρους παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (έως 120 μήνες).
4. β. Κτηθείσα σε χώρους παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
στον ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (έως 120 μήνες).

5. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50%

6. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ

Σημείωση: Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για τις ανωτέρω θέσεις θα υποβληθούν υποχρεωτικά στις απαραίτητες Ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π.οικ.35797/4-4-2012 (ΦΕΚ 1199/τ.Β /11 -4-2012) του Υπουργείου Υγείας, όπως κάθε φορά ισχύει και την υπ’αριθμ. Υ1γ/Γ.Π.οικ.9696/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718/τ.Β78-10-2012) απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και συγκεκριμένα από την 07/06/2018 ημέρα Πέμπτη μέχρι και την 18/06/2018 ημέρα Δευτέρα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:00 – 15:00.

Ολόκληρη η ανακοίνωση, το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «31/03/2017», καθώς και το υπόδειγμα αίτησης συμμετοχής (με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7), θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.chaniahospital.gr.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather

Αφήστε μια απάντηση