Πρόσκληση οικονομικής στήριξης των ΜμΕ της Κρήτης που επλήγησαν από τον κορωνοϊό

Πρόσκληση οικονομικής στήριξης των ΜμΕ της Κρήτης που επλήγησαν από τον κορωνοϊό

Δράση η οποία θα στηρίξει τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης που αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19, ανακοινώθηκε από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων και την Περιφέρεια Κρήτης.

Ο εξαιρετικός χαρακτήρας της έξαρσης της νόσου COVID-19 σημαίνει ότι οι εν λόγω ζημίες δεν θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί, είναι σημαντικής κλίμακας και ως εκ τούτου, δημιουργούν για τις επιχειρήσεις συνθήκες που διαφέρουν σημαντικά από τις συνθήκες της αγοράς στις  οποίες  λειτουργούν κανονικά.

Ακόμη  και  υγιείς  επιχειρήσεις,  οι  οποίες  είναι  καλά προετοιμασμένες  για  τους  εγγενείς  κινδύνους  της  συνήθους  επιχειρηματικής  δραστηριότητας, αντιμετωπίζουν δυσκολίες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την βιωσιμότητά τους. Πρωταρχικός στόχος της παρούσας δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη δράση αφορά ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από  την  πανδημία  με  τη  μορφή μη  επιστρεπτέας επιχορήγησης(κεφάλαιο  κίνησης),σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα.

Το παρόν μέτρο θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο των μέτρων που θα διαβιβαστούν στην ΕΕ έως τις 31/12/2020,  στο  πλαίσιο  καθεστώτων  που  εγκρίθηκαν  βάσει  της με  αρ. 19.3.2020/C(2020)   1863 Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία λόγω των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

Διαβάστε εδώ όλες της λεπτομέρειες της δράσης και ποιοι είναι οι δικαιούχοι.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather