Προσλήψεις 14 υπαλλήλων τεχνικών ειδικοτήτων στο νοσοκομείο Χανίων

Προσλήψεις 14 υπαλλήλων τεχνικών ειδικοτήτων στο νοσοκομείο Χανίων

Την απόφαση για την πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) επικουρικών υπαλλήλων για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών σε προσωπικό, έλαβε πρόσφατα το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Χανίων.

Πρόκειται για προσωπικό των κάτωθι κατηγοριών και ειδικοτήτων:

  1. Δύο (2) ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών/ Μηχανολόγων Μηχανικών
  2. Δύο (2) ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών/ Μηχανολόγων Μηχανικών
  3. Πέντε (5) ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτροτεχνιτών)
  4. Πέντε (5) ΔΕ Υδραυλικών

Τα απαραίτητα υποχρεωτικά προσόντα για τις παραπάνω θέσεις περιγράφονται στο άρθρο 5 της Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/7-2-2020 ΚΥΑ των Υπ. Οικονομικών, Υγείας & Εσωτερικών «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα» (Ορθή Επανάληψη), (ΑΔΑ:61ΣΩ465ΦΥΟ-ΚΜ3), (ΦΕΚ 460/Β/2020).

Η πρόσληψη των υπαλλήλων θα γίνει από τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων ανά κατηγορία και κλάδο και σειρά προτίμησης που θα συνταχθούν στην 7η Υ.ΠΕ. κατ’ εφαρμογή της προαναφερθείσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης (άρθρο 2).

Κατόπιν αυτών, oι υποψήφιοι/υποψήφιες που κατέχουν τα υποχρεωτικά και τα λοιπά πρόσθετα προσόντα καλούνται να υποβάλουν αίτηση εγγραφής έως τις 15 Μαρτίου 2020 και ώρα 24.00 στους σχετικούς ηλεκτρονικούς καταλόγους.

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω του διαδικτυακού τόπου loipoepikouriko.moh.gov.gr και συνοδεύεται από οδηγίες για τη συμπλήρωσή της. Η είσοδος στο διαδικτυακό τόπο υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης γίνεται κατόπιν πιστοποίησης από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) μέσω του κόμβου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (κωδικοί Taxisnet).

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather