Πολυτεχνείο Κρήτης: Σε εφαρμογή τα μαθήματα εξ’ αποστάσεως

Πολυτεχνείο Κρήτης: Σε εφαρμογή τα μαθήματα εξ’ αποστάσεως

Να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες συνέχισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να μην απωλεσθεί το τρέχον εαρινό εξάμηνο εις βάρος των φοιτητών του Ιδρύματος, φυσικά τηρώντας πλήρως όλα τα προβλεπόμενα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της διάδοσης της ασθένειας COVID-19, καλεί όλα τα μέλη της Πολυτεχνικής κοινότητα, η Σύγκλητος του Ανώτατου εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Αναλυτικά, το κείμενο της Συγκλήτου

Με δεδομένη τη νομοθετική ρύθμιση της πρόσφατης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.03.2020) [pdf], στην οποία με το Άρθρο 12 καθορίζεται ότι “για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η προσωρινή απαγόρευση, η εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών α΄ και β΄ κύκλου των Α.Ε.Ι., δύναται να διενεργείται με μεθόδους και μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής εθνικής διάταξης”, το Ίδρυμα επανέρχεται σε έγκυρη εκπαιδευτική λειτουργία με εξ αποστάσεως διδασκαλία από την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020, εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν τα τρέχοντα έκτακτα μέτρα και έως και την οριστική λήξη τους.

Από την επόμενη ημέρα λήξης των έκτακτων μέτρων, το Ίδρυμα θα επανέλθει σε πλήρη εκπαιδευτική λειτουργία με τις συνήθεις διαδικασίες διδασκαλίας με φυσική παρουσία.

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία θα διεξάγεται με βάση το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα και θα πρέπει να επεκταθεί σε όλες τις πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας που μπορούν να καλυφθούν διαδικτυακά (διαλέξεις, φροντιστήρια, ασκήσεις, εργασίες, επίλυση αποριών, συζήτηση, συμβουλευτική, καθοδήγηση, παρουσίαση και εξέταση διατριβών, …).

Εργαστηριακά μαθήματα ή εργαστηριακές ασκήσεις, που πρέπει να εκπονηθούν απαραίτητα με φυσική παρουσία στο εργαστήριο, θα διεξαχθούν με βάση τον προγραμματισμό που θα γίνει αμέσως μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων. Με αντίστοιχο τρόπο θα διευθετηθούν οι ασκήσεις πεδίου και η πρακτική άσκηση.

Το χρονικό διάστημα έως τις 26.03.2020, ορίζεται ως περίοδος προετοιμασίας και θα πρέπει να αξιοποιηθεί από όλους τους διδάσκοντες του Ιδρύματος (μόνιμους ή συμβασιούχους) για την εξοικείωση με τις προτεινόμενες λύσεις τηλεδιάσκεψης, την οργάνωση διαδικτυακών συνεδριάσεων, τη δημιουργία ψηφιακού υλικού, την προσαρμογή του εξοπλισμού τους και την εξασφάλιση ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Παράλληλα, οι φοιτητές του ιδρύματος θα πρέπει να εξοικειωθούν με τα συστήματα τηλεδιάσκεψης, με το λογισμικό πρόσβασης σε τηλεδιασκέψεις μέσω των συσκευών τους, με τους τρόπους αλληλεπίδρασης με τον διδάσκοντα κατά την τηλεδιάσκεψη και με την εξασφάλιση πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Κατά το διάστημα εφαρμογής της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, συστήνεται σε όλους τους διδάσκοντες του Ιδρύματος να ενεργοποιούν την ενσωματωμένη δυνατότητα καταγραφής των διαδικτυακών συνεδριάσεων, η οποία παρέχεται από όλες τις προτεινόμενες λύσεις, ώστε το βιντεοσκοπημένο υλικό να αρχειοθετείται και να διατίθεται στους φοιτητές των μαθημάτων τους μέσω των ασύγχρονων συστημάτων υποστήριξης διδασκαλίας ή άλλων πρόσφορων μέσων διαμοιρασμού βίντεο για να καλύπτονται πλήρως όλες οι ανάγκες.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια και υποστήριξη μέσω των υπηρεσιών του και ιδίως μέσω της υπηρεσίας αρωγής χρηστών (helpdesk), τόσο σε διδάσκοντες, όσο και σε φοιτητές, για την αρτιότερη διεξαγωγή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Παράλληλα, θα συνεχίζονται και οι προσπάθειες βελτίωσης των παρεχόμενων λύσεων τηλεδιάσκεψης στα μέλη της Πολυτεχνικής κοινότητας.
Το διάστημα κατά το οποίο ανεστάλη η εκπαιδευτική διαδικασία θα αναπληρωθεί με παράταση του εξαμήνου. Η τροποποίηση του ακαδημαϊκού ημερολογίου θα γίνει από τη Σύγκλητο σε μεταγενέστερο χρόνο, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις.

Η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης καλεί όλα τα μέλη της Πολυτεχνικής κοινότητας να συνεισφέρουν με τον τρόπο τους και στο βαθμό που τους αναλογεί στην επιτυχία αυτής της προσπάθειας αξιοποίησης νέων μέσων εκπαίδευσης, μέσα στις πρωτόγνωρες στιγμές που βιώνουμε ως κοινότητα, ως χώρα και ως ανθρωπότητα.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather