Πολιτική παρέμβαση για την ολοκλήρωση της λιμνοδεξαμενής του Ομαλού, ζητά ο Απ.Βουλγαράκης

Πολιτική παρέμβαση για την ολοκλήρωση της λιμνοδεξαμενής του Ομαλού, ζητά ο Απ.Βουλγαράκης

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, κ. Απόστολος Βουλγαράκης, απέστειλε την Τρίτη 28 Αυγούστου 2018, την υπ’αριθ. πρωτ. 199046 επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Ευάγγελο Αποστόλου, και τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Χαράλαμπο Κασίμη, με αίτημα την παρέμβαση του Υπουργού για την ολοκλήρωση του έργου «Λιμνοδεξαμενή Ομαλού και Δίκτυα Άρδευσης».

Στην επιστολή του ο κ. Βουλγαράκης αναφέρει αναλυτικά τα εξής:

«Κύριοι,

Σας αναφέρω ένα σύντομο ιστορικό σχετικά με το έργο «Λιμνοδεξαμενή Ομαλού και Δίκτυα Άρδευσης». Το Εργολαβικό Συμφωνητικό μεταξύ του εργοδότη και της αναδόχου εταιρείας υπεγράφη στις 08-08-2008 (αρ. πρωτοκ. 13562/20β2/743), για το ποσό των 3.725.110,87 € με προβλεπόμενη συμβατική προθεσμία περαίωσης είκοσι τέσσερις (24) μήνες, ήτοι μέχρι τις 08-08-2010. Με την απόφαση 102225/29-03-2001 του Γενικού Διευθυ¬ντή Περιβάλλοντος του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. προεγκρίθηκε η χω¬ροθέτηση του έργου κατασκευής λιμνοδεξαμενής, χωρητικότητας 1.520.000 κ.μ. και των απαραίτητων συνοδευτικών έργων στο οροπέδιο του Ομαλού του Ν. Χανίων για α) την άρδευση μέγιστης εκτάσεως περί¬που 4.000 στρεμμάτων γεωργικής γης καθώς και β) την ύδρευση ξενο¬δοχειακών μονάδων και διαφόρων συναφών εγκαταστάσεων.

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί το 80% περίπου του έργου και οι εργασίες της 1ης Σ.Σ.Ε. είναι προαπαιτούμενες ή εκτελούνται παράλληλα με τις εργασίες της κύριας σύμβασης και επομένως, η υλοποίηση του έργου δεν μπορεί να συνεχιστεί απρόσκοπτα ούτε ως προς την κύρια σύμβαση

Ο βασικότερος λόγος που επιβάλει την σύνταξη του 4ου ΑΠΕ και της 1ης Σ.Σ.Ε., αφορά στην κάλυψη της δαπάνης των απαιτούμενων εργασιών του έργου που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση και οι οποίες προέκυψαν εξαιτίας μεταγενέστερης, σε σχέση με την αρχική σύμβαση, υποχρεωτικής εισαγωγής δεσμεύσεων και περιορισμών στην εκτέλεση της σύμβασης από το Συμβούλιο της Επικρατέιας (ΣτΕ), το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι¬κής Αλλαγής, τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και την Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης.

Για την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (4ου Α.Π.Ε.) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε) έχουν γίνει οι παρακάτω ενέργειες:

• Στις 22-11-2017 διαβιβάστηκε έγγραφο της Υπηρεσίας μας (Δ/νσης Τεχν. Έργων ΠΕΧ) για έγκριση στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του Υπ.Α.Α.Τ. (Προϊσταμένη Αρχή), σχέδιο του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (4ου Α.Π.Ε.) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε).

• Στις 2-3-2018 η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του Υπ.Α.Α.Τ διαβιβάζει αίτημα προέγκρισης στη Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α. 2014-2020 του Υπ.Α.Α.Τ. η οποία με έγγραφο της στις 8-2-2018 , αναφέρει ότι: «… η 1η Σ.Σ.Ε. να ελεγχθεί από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο, Ελεγκτικό Συνέδριο ή Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, και μετά να υποβληθεί μαζί με το αποτέλεσμα του Ελέγχου, στην Υπηρεσία μας για Προέγκριση.».

• Στις 13-03-2018 στο Κεντρικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Κ.Γ.Σ.Ε.Ε.), εξέτασε και γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του 4ου Α.Π.Ε. συμπληρωματικών εργασιών και συνάψεως Σ.Σ.Ε.

• Στις 30-04-2018 η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του Υπ.Α.Α.Τ., διαβιβάζει στη Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων αίτημα για παροχή σύμφωνης γνώμης για τον 4ο Α.Π.Ε. και την 1η Σ.Σ.Ε.

• Στις 4-6-2018 η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων αναφέρει ότι: «… για λόγους ασφάλειας δικαίου, η Αρχή κρίνει ότι θα πρέπει να απέχει από την εξέταση του υποβληθέντος αιτήματος.».

• Στις 6-07-2018 με έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Αγροτικών Πόρων ο 4ος Α.Π.Ε. και η 1η Σ.Σ.Ε.. εστάλη προς το Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο .

• Στις 18-07-2018 συνεδρίασε το Ελεγκτικό Συνέδριο για να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου της 1ης Σ.Σ.Ε. και με την υπ’ αριθμό 410/2018 Πράξη του απεφάνθη ότι: «… το Κλιμάκιο κρίνει ότι προώρως, και ως εκ τούτου απαραδέκτως υποβάλλεται ενώπιον του για προσυμβατικό έλεγχο το ανωτέρω σχέδιο 1ης συμπληρωματικής σύμβασης», λόγω του ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση με την οποία να εγκρίνεται ο 4ος Α.Π.Ε. και να ανατίθεται η 1η Σ.Σ.Ε., και επομένως η σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε. εξακολουθεί να τελεί σε επίπεδο προπαρασκευής.

Κύριοι,

Αυτή την στιγμή 9 μήνες μετά την αποστολή του 4ου ΑΠΕ και της 1ης Σ.Σ.Ε. και 10 χρόνια μετά την υπογραφή της Σύμβασης (κατά την άποψή μου είναι πολλά) το έργο βρίσκεται σε μια στασιμότητα αναμένοντας την έγκριση των παραπάνω, με συνέπεια να είναι ευάλωτο στα καιρικά φαινόμενα και με επιπλέον κίνδυνο να μην προλάβει να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση και η προστασία της μεμβράνης πριν την έναρξη των βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων.

Κύριοι,

Πιστεύω ότι συμμερίζεστε την άποψη ότι έργα αυτής της κλίμακας και μάλιστα σχεδόν ολοκληρωμένα, στις δύσκολες κλιματικές συνθήκες που αντιμετωπίζει η χώρα είναι πολυτέλεια να μένουν ανολοκλήρωτα.
Ευελπιστώ στην προσωπική σας ευαισθησία ώστε να παρέμβετε, για την ολοκλήρωση αυτού του τόσο σημαντικού έργου για τον τόπο μας.»

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather

Αφήστε μια απάντηση