Ποιοι είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι Χανίων

Ποιοι είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι Χανίων

Ανακοινωθήκαν χθες το απόγευμα οι νέοι αντιδήμαρχοι του δήμου Χανίων, οι οποίοι θα πλαισιώσουν τον νέο δήμαρχο Παναγιώτη Σημανδηράκη, στην άσκηση των καθηκόντων του. Από το σύνολο των εννιά προσώπων, οι επτά προέρχονται από την δημοτική ομάδα του δημάρχου και οι δύο από την δημοτική ομάδα του απερχόμενου δημάρχου Τάσου Βάμβουκα.

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση του κ. Σημανδηράκη, οι νέοι αντιδήμαρχοι είναι οι εξής (Αλφαβητικά):

Οι εννέα Αντιδήμαρχοι (κατ’ αλφαβητική σειρά) είναι οι εξής:

• Τάσος Αλόγλου
• Αντώνης Βαρδάκης
• Γιάννης Γιαννακάκης
• Ελένη Ζερβουδάκη
• Στέλιος Μιχαηλάκης
• Γιάννης Νικηφοράκης
• Γιώργος Ξανθουδάκης
• Μιχάλης Τσουπάκης
• Νίκος Χαζιράκης

Η σχετική απόφαση αναφέρει και τις αρμοδιότητές τους:

1. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου Χανίων “Για τα Χανιά” Aλόγλου Αναστάσιο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ιδίως:

  • i. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων, Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Μισθοδοσίας, Τμήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης και Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων κ.λ.π..
  • ii. Να υπογράφει όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.
  • iii. Να υπογράφει τις άδειες καταλήψεων κοινόχρηστων χώρων καθώς και τις αποφάσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και της λειτουργίας της.
  • iv. Να υπογράφει τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων.

β. Την υπογραφή όλων των εγγράφων και συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων καθώς και των λοιπών οικονομικών συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος Χανίων, πλην όσων εκδίδονται στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων οι οποίες δεν του έχουν ανατεθεί από τον Δήμαρχο Χανίων.

γ. Την Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής

δ. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Θερίσου.

-Την ευθύνη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Δημοτικής Ενότητας, συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας εποπτείας του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτήν.

– Την ευθύνη συντονισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα, τόσο από τις υπηρεσίες του Δήμου όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. ιδιώτης εργολάβος), σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους.

– Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.

-Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τη Δημοτική Ενότητα Θερίσου.

-Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

ε. Την αναπλήρωση του Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Θερίσου και την υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων όπως αυτές προβλέπονται από το Ν. 344/1976 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

στ. Την αναπλήρωση του Αντιδημάρχου Χαζιράκη Νικολάου όσον αφορά στην αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων.

2. Μεταβιβάζουμε στην Αντιδήμαρχο και δημοτική σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου Χανίων “Για τα Χανιά” Ζερβουδάκη Ελένη, στην οποία παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες:

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, προστασίας ΑΜΕΑ και Ισότητας.

β. Το συντονισμό και παρακολούθηση όλων των δράσεων εθελοντισμού που υλοποιεί ο Δήμος Χανίων και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού.

γ. Την εκπροσώπηση του Δήμου στο Δ.Σ. του Κ.Η.Φ.Α.Π. «Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ».

δ. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας.

-Την ευθύνη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Δημοτικής Ενότητας, συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας εποπτείας του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτήν.

-Την ευθύνη συντονισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα, τόσο από τις υπηρεσίες του Δήμου όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. ιδιώτης εργολάβος), σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους.

-Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.

-Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τη Δημοτική Ενότητα Νέας Κυδωνίας.

-Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

ε. Την αναπλήρωση του Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Νέας Κυδωνίας και την υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων όπως αυτές προβλέπονται από το Ν. 344/1976 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

στ. Την υπογραφή όλων των εγγράφων πλην των οικονομικών συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.

ζ Την αναπλήρωση του Αντιδημάρχου Μιχαηλάκη Στυλιανού όσον αφορά στην αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων.

3. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου Χανίων “Για τα Χανιά” Χαζιράκη Νικόλαο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και των Τμημάτων της Διεύθυνσης Πολεοδομίας.

β. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

γ. Την αναπλήρωση του Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Χανίων και την υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων όπως αυτές προβλέπονται από το Ν. 344/1976 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

δ. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Κοινότητα Χανίων και την συνεργασία με το Πρόεδρο και τους εκπροσώπους της Κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων αυτής.

ε. Την προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

στ. Την υπογραφή όλων των εγγράφων πλην των οικονομικών συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων καθώς και την υπογραφή όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες απαραίτητων διοικητικών και συμβολαιογραφικών εγγράφων και αφορούν σε προσκυρούμενα και ρυμοτομούμενα τμήματα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ζ. Τις αρμοδιότητες του σημείου 6 του άρθρου 19 παρ. Γ [1], που αφορά σε θέματα Δημοτικής Περιουσίας του Τμήματος Μελετών, Προγραμμάτων και Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

η. Την αναπλήρωση της Αντιδημάρχου Ζερβουδάκη Ελένης όσον αφορά στην αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων.

4. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου Χανίων “Για τα Χανιά” Γιαννακάκη Ιωάννη, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των θεμάτων αρμοδιότητας του Γραφείου Πολιτισμού και Μουσικής Παιδείας-Φιλαρμονικής, του Τμήματος Αθλητισμού και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας

β. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος Βιβλιοθηκών της ανωτέρω Διεύθυνσης.

γ. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης.

δ. Την αναπλήρωση του Δημάρχου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Κέντρου Χανίων.

ε. Την υπογραφή όλων των εγγράφων πλην των οικονομικών συμβάσεων που εκδίδονται στα πλαίσια των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.

στ. Την αναπλήρωση του Αντιδημάρχου Αλόγλου Αναστάσιου όσον αφορά στην αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων.

5. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου Χανίων “Για τα Χανιά” Μιχαηλάκη Στυλιανό, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Γραφείου Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Τμήματος Αθλητισμού και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού.

β. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Ελευθερίου Βενιζέλου & Ακρωτηρίου. -Την ευθύνη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των Δημοτικών Ενοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας εποπτείας του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτές.

-Την ευθύνη συντονισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις Δημοτικές Ενότητες, τόσο από τις υπηρεσίες του Δήμου όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. ιδιώτης εργολάβος), σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους.

-Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις Δημοτικές Ενότητες.

-Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις Δημοτικές Ενότητες Ελευθερίου Βενιζέλου & Ακρωτηρίου.

-Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

γ. Την τέλεση πολιτικών γάμων.

δ. Την αναπλήρωση των Ληξιάρχων στις Δημοτικές Ενότητες Ελευθερίου Βενιζέλου & Ακρωτηρίου και την υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων όπως αυτές προβλέπονται από το Ν. 344/1976 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου Χανίων “Για τα Χανιά” Νικηφοράκη Ιωάννη, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες:

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

β. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης μεταξύ των οποίων η υλοποίηση, λειτουργία και εποπτεία του όλου συστήματος διαχείρισης δεσποζόντων και αδέσποτων ζώων και η εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Κτηνιατρείου.

γ. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Γραφείου Έργων Αυτεπιστασίας, Επισκευών και Συντηρήσεων του Τμήματος Επιβλέψεων και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

δ. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Κεραμειών. -Την ευθύνη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Δημοτικής Ενότητας, συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας εποπτείας του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτήν.

-Την ευθύνη συντονισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα, τόσο από τις υπηρεσίες του Δήμου όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. ιδιώτης εργολάβος), σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους.

-Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.

-Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τη Δημοτική Ενότητα Κεραμειών.

-Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

ε. Την αναπλήρωση του Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Κεραμειών και την υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων όπως αυτές προβλέπονται από το Ν. 344/1976 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

στ. Την αναπλήρωση του Αντιδημάρχου Τσουπάκη Μιχαήλ όσον αφορά στην αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων.

7. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου Χανίων “Για τα Χανιά” Τσουπάκη Μιχαήλ, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και των Τμημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας.

β. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Σούδας.

-Την ευθύνη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Δημοτικής Ενότητας, συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας εποπτείας του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτήν.

-Την ευθύνη συντονισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα, τόσο από τις υπηρεσίες του Δήμου όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. ιδιώτης εργολάβος), σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους.

-Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.

-Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τη Δημοτική Ενότητα Σούδας.

-Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

γ. Την αναπλήρωση του Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Σούδας και την υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων όπως αυτές προβλέπονται από το Ν. 344/1976 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

δ. Την αναπλήρωση του Αντιδημάρχου Αντωνίου Βαρδάκη όσον αφορά στην αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων.

ε. Την υπογραφή όλων των εγγράφων πλην οικονομικών συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.

8. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο της Δημοτικής Παράταξης “Δήμος Ενεργών Πολιτών” Ξανθουδάκη Γεώργιο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο των λειτουργιών των ακόλουθων Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών:

  • Μελετών, Προγραμμάτων και Δημοτικής Περιουσίας πλην των αρμοδιοτήτων του σημείου 6 του άρθρου 19 ενότητα Γ, παρ. [1], που αφορά σε θέματα Δημοτικής Περιουσίας,
  • Επιβλέψεων και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων πλην του Γραφείου Έργων Αυτεπιστασίας, Επισκευών και Συντηρήσεων.
  • Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας,
  • Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης

β. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σταθμού.

γ. Την υπογραφή όλων των εγγράφων πλην οικονομικών συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.

δ. Την αναπλήρωση του Αντιδημάρχου Νικηφοράκη Ιωάννη όσον αφορά στην αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων.

9. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο της Δημοτικής Παράταξης “Δήμος Ενεργών Πολιτών” Βαρδάκη Αντώνιο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης , Παιδείας,.

β. Την εκπροσώπηση του Δήμου Χανίων στη σχολική εφορία του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου – Λυκείου Κρήτης.

γ. Την αναπλήρωση του Αντιδημάρχου Γιαννακάκη Ιωάννη όσον αφορά στην αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων.

δ. Την υπογραφή όλων των εγγράφων πλην οικονομικών συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.

10. Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ορίζονται οι Αντιδήμαρχοι Νικηφοράκης Ιωάννης και Ξανθουδάκης Γεώργιος.

11. Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ορίζονται οι Αντιδήμαρχοι Γιαννακάκης Ιωάννης και Βαρδάκης Αντώνιος.

12. Αναθέτουμε την υπογραφή του τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη της παρ. 3α του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014 και της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 στους καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους, πλην αυτού των Οικονομικών Υπηρεσιών.

13. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

14. Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται η υπογραφή όλων των εγγράφων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων εννοείται κατά κανόνα, κάθε έγγραφο που αφορά σε θέματα αποφασιστικής αρμοδιότητας ή σε θέματα που ανάγονται στη Διοίκηση και Οικονομική διαχείριση, εισηγητικά προς συλλογικά όργανα του Δήμου ή απευθύνεται προς 7 υπερκείμενη αρχή (Περιφέρεια, Υπουργεία κ.λ.π.) το οποίο δεν έχει αυστηρά υπηρεσιακό χαρακτήρα.

15. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου Χανίων Παναγιώτη Σημανδηράκη, αναπληρωτής για την άσκηση των καθηκόντων του ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Αλόγλου Αναστάσιος και σε περίπτωση που και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Νικηφοράκη Ιωάννη.

16. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα δημοσίευσης της στον τοπικό ημερήσιο τύπο σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 6 του Ν. 3852/2010. 17. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Χανίων.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather