Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το επίδομα στέγασης στον δήμο Πλατανιά

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το επίδομα στέγασης στον δήμο Πλατανιά

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πλατανιά, ενημερώνει ότι ξεκίνησε από την Τετάρτη 13 / 03 / 2019 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το επίδομα στέγασης. Πρόκειται για προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για τα νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους {υπ’ αριθμ. Δ13οικ.10747/256/6-3-2019 (ΦΕΚ 792 Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή προγράμματος Επιδόματος Στέγασης»}.

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους αιτούντες μέσω της ιστοσελίδας www.epidomastegasis.gr, κάνοντας χρήση των κωδικών πρόσβασης στη φορολογική βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και συμπληρώνοντας την σχετική αίτηση. Εναλλακτικά η όλη διαδικασία μπορεί να γίνει και μέσω του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πλατανιά (δημ. κατάστημα Αλικιανού). Η προθεσμία για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι ανοιχτή και η αίτηση μπορεί να υποβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος.

Οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στο Κέντρο Κοινότητας, εφόσον η μονογονεϊκότητα ή η ύπαρξη απροστάτευτου/των τέκνου/νων στο νοικοκυριό δεν αντλούνται αυτόματα από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις.

Η αίτηση υποβάλλεται ανά νοικοκυριό, συμπληρώνεται, δηλαδή, μία αίτηση για όλα τα άτομα που διαβιούν κάτω από τη ίδια στέγη.

Για τη χορήγηση του Επιδόματος απαιτείται ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο. Το μισθωτήριο θα πρέπει:

α) να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης,

β) να είναι σε ισχύ για το σύνολο της περιόδου χορήγησης του επιδόματος (κατ’ ελάχιστον 6 μήνες).

Η αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικά από το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει συναφθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο της κύριας κατοικίας.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ: Το πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα όπως προκύπτει από την τελευταία εκκαθαρισμένη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000€ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500€ για κάθε μέλος του νοικοκυριού, με ανώτατο όριο τα 21.000€.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού όπως προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, δε μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 120.000€ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000€ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000€.

Υπάρχει επίσης όριο στο ύψος των καταθέσεων και το ποσό των τόκων καταθέσεων που κατέχουν τα μέλη του νοικοκυριού.

ΔΙΑΜΟΝΗΣ: Ο δικαιούχος του επιδόματος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη, όπως προκύπτει από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού πρέπει επίσης να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια.

Από την ένταξη στο πρόγραμμα εξαιρούνται νοικοκυριά που:

 • Είναι ενταγμένα σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα επιδότησης ή κάλυψης ενοικίου.
 • Μισθώνουν μη ηλεκτροδοτούμενες κατοικίες,
 • Μισθώνουν μέρος κατοικίας,
 • Μισθώνουν ως κατοικία, ακίνητο συγγενών πρώτου βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας, πρώην συζύγου, καθώς και ετέρου μέρους συμφώνου συμβίωσης, εκτός κι αν η σύμβαση μίσθωσης έχει ημερομηνία πριν την 31/1/2019 και έχει υποβληθεί εμπροθέσμως.
 • Μισθώνουν κατοικία η οποία τους είχε παραχωρηθεί σε προηγούμενες φορολογικές χρήσεις.

Τα απαιτούμενα στοιχεία που χρειάζονται για την υποβολή της αίτησης στο Κέντρο Κοινότητας είναι:

 • Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο με γνήσιο υπογραφής από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού
 • ΑΜΚΑ (Όλων των μελών του νοικοκυριού)
 • ΑΦΜ (Όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού)
 • E-mail
 • Αριθμός κινητού τηλεφώνου
 • ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού (οποιασδήποτε τράπεζας) με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον αιτούντα
 • Λογαριασμός ΔΕΗ που να αναγράφεται ο αριθμός παροχής (11 ψηφία).
 • Ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο.

Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται στο Κέντρο Κοινότητας, πέραν των παραπάνω, είναι:

 • Σε περίπτωση που ο αιτών ή ενήλικο μέλος του νοικοκυριού είναι αλλοδαπός, απαιτείται η προσκόμιση άδειας διαμονής σε ισχύ ή η βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσής της.
 • Σε περίπτωση που η σύνθεση του νοικοκυριού είναι διαφορετική απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (π.χ. πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου κ.τ.λ.).
 • Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας προσκομίζεται κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό που τεκμηριώνει ότι ένας μόνο γονέας ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη, την προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια ενός ή περισσοτέρων ανήλικων τέκνων.
 • Σε περίπτωση οικογένειας με απροστάτευτο/α τέκνο/α προσκομίζεται δικαστική απόφαση ανάθεσης της επιμέλειας αυτού/ών σε μέλος του νοικοκυριού.

Το ποσό του επιδόματος ορίζεται ως ακολούθως:

– Για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 70€ το μήνα

– Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση κατά 35€ το μήνα

– Για τη μονογονεϊκή οικογένεια, για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 70€ το μήνα

Ως ανώτατο όριο του Επιδόματος Στέγασης ορίζονται τα 210€ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Για τα μισθωτήρια στα οποία το ποσό του ενοικίου είναι μικρότερο των ανωτέρω ορίων, το ύψος του επιδόματος ανέρχεται έως του αντίστοιχου ποσού.

 

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather