“Ανοίγει” για δημόσιους και δημοτικούς υπαλλήλους η αγορά οχημάτων από τον ΟΔΔΥ

"Ανοίγει" για δημόσιους και δημοτικούς υπαλλήλους η αγορά οχημάτων από τον ΟΔΔΥ

Με την υπ’ αριθμ. ΔΤΔΒ1142883 ΕΞ2016/28.09.2016 (ΦΕΚ Β’ 3420/25.10.2016) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις πώλησης κατασχεμένων, αποσυρόμενων και εγκαταλελειμμένων οχημάτων από τις Υπηρεσίες Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού.

Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση προβλέπει ως προς το ζήτημα αυτό ειδικό καθεστώς για τους εν ενεργεία μόνιμους ή δόκιμους ή με σύμβαση αορίστου χρόνου δημοσίους και δημοτικούς υπαλλήλους, παρέχοντας σε αυτούς τη δυνατότητα διακανονισμού για την καταβολή του τιμήματος του οχήματος με εφάπαξ καταβολή ή σε δόσεις.

Συγκεκριμένα, δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι, εφόσον επιθυμούν να διακανονίσουν με δόσεις δύνανται, αντί εγγυητικής επιστολής, όπως προβλέπεται για τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους αγοραστές, να προσκομίσουν στην αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού πρόσφατη βεβαίωση της υπηρεσίας τους, από την οποία θα πρέπει να προκύπτει η ιδιότητα του υπαλλήλου και η σχέση, με την οποία υπηρετεί, καθώς και το ποσό των καθαρών μηνιαίων αποδοχών του και των κρατήσεων.

Η υπηρεσία του υπαλλήλου θα πρέπει επίσης να δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρακρατεί και να αποδίδει το ποσό των δόσεων προς εξόφληση του οχήματος και ότι θα ενημερώνει για τυχόν μετάθεση του υπαλλήλου ή τυχόν συνταξιοδότηση του.

Σε περίπτωση αγοράς οχήματος με δόσεις, αυτές δεν μπορούν να είναι κατώτερες των 60 ευρώ. Στην περίπτωση που προκύπτει ποσό μικρότερο αυτού, το πλήθος των δόσεων διαμορφώνεται αναλόγως.

Στην περίπτωση που οι μηνιαίες αποδοχές του υπαλλήλου είναι μικρότερες από το ποσό των οφειλόμενων μηνιαίων δόσεων ή που η υπηρεσία του υπαλλήλου αναλαμβάνει την υποχρέωση με την ανωτέρω βεβαίωση να παρακρατεί μόνο μέρος της οφειλόμενης μηνιαίας δόσης, υποχρεούται ο υπάλληλος να καλύψει τη συνολική διαφορά των δόσεων εφάπαξ, επί των οποίων έχει έκπτωση 20%.

Αν επιθυμεί δόσεις και για το ποσό, που δεν καλύπτει η βεβαίωση της υπηρεσίας του, οφείλει να προσκομίσει για το ποσό αυτό εγγυητική επιστολή. Ο υπάλληλος είναι προσωπικά υπεύθυνος για την εμπρόθεσμη πληρωμή των δόσεων και δεν μπορεί να επικαλεσθεί άγνοια στην περίπτωση καθυστερημένης ή ελλιπούς καταβολής των δόσεων από την υπηρεσία του για να απαλλαγεί των προσαυξήσεων της εκπρόθεσμης πληρωμής.

Οι υπάλληλοι που συνταξιοδοτούνται, υποχρεούνται να καταβάλλουν οι ίδιοι, το ποσό των μηνιαίων δόσεων, όταν ο συνταξιοδοτικός τους φορέας δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρακρατεί και να καταβάλλει τις οφειλόμενες δόσεις.

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής πέραν των πέντε (5) δόσεων, καθίστανται όλες ληξιπρόθεσμες και εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις που αφορούν την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η ανωτέρω περιγραφόμενη ρύθμιση καταλαμβάνει και τους υπαλλήλους που υπηρετούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου, καθώς και τους επί θητεία υπάλληλους, οι οποίοι μπορούν να διακανονίσουν την αγορά ενός οχήματος με δόσεις, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι το 80% του τιμήματος θα εξοφληθεί με ισόποσες μηνιαίες δόσεις μέχρι τη λήξη της σύμβασης τους ή της θητείας τους. Αν επιθυμούν τις προβλεπόμενες για τους υπαλλήλους δόσεις (72 μηνιαίες στο σύνολο), οφείλουν να καλύψουν το ποσό των δόσεων, που απομένει, μετά την αποχώρηση από την υπηρεσία τους, με εγγυητική επιστολή, την οποία καταθέτουν κατά τον διακανονισμό.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι που διακανόνισαν με δόσεις δεν μπορούν να μεταβιβάσουν κατά κυριότητα, νομή ή κατοχή το όχημα που αγόρασαν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού επί τρία (3) συνολικά έτη από την ημερομηνία υπογραφής του πιστοποιητικού μεταβίβασης κυριότητας, εκτός αν εξοφλήσουν νωρίτερα ολόκληρο το τίμημα.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather